Općinsko vijeće

Nadležnosti Općinskog vijeća

Općinsko vijeće dvotrećinskom većinom glasova svih članova Općinskoga vijeća:

 1. donosi statut Općine te izmjene i dopune statuta Općine
 2. donosi općinski budžet, odluku o izvršavanju općinskoga budžeta i odluku o privremenom finansiranju Općine
 3. raspisuje referendum
 4. donosi odluku o zaduživanju Općine
 5. donosi odluku o simbolima Općine
 6. donosi odluku o usvajanju prostornoga plana Općine
 7. donosi odluku o utvrđivanju i dodjeli javnih priznanja
 8. donosi odluku o davanju mišljenja o pokretanju inicijative za konstituisanje novih općina ili za izmjenu granica Općine

Općinsko vijeće većinom glasova ukupnog broja vijećnika:

 1. bira i razrješava predsjedavajućeg Općinskoga vijeća i članove radnih tijela Općinskoga vijeća
 2. donosi odluke, druge propise i opće akte te daje njihovo autentično tumačenje
 3. donosi programe razvoja pojedinih djelatnosti za koje je nadležno
 4. osniva javna preduzeća i ustanove te druga pravna lica za obavljanje privrednih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Općinu
 5. osniva službe za upravu i upravne organizacije te uređuje njihovu organizaciju
 6. utvrđuje nazive dijelova naseljenih mjesta (ulica, trgova i sl.)
 7. donosi poslovnik o svome radu
 8. donosi urbanističke planove
 9. donosi odluku o dodjeli ili prodaji općinske nepokretne imovine
 10. imenuje i razrješava članove upravnih ili nadzornih odbora u javnim preduzećima, ustanovama ili organizacijama, odnosno u privrednim društvima s državnim kapitalom, u skladu sa zakonom
 11. usvaja izvještaj o radu općinskoga načelnika i predsjedavajućeg Općinskoga vijeća
 12. daje autentična tumačenja propisa koje donosi
 13. donosi i druge akte iz nadležnosti Općinskoga vijeća