1 1 1 1 1

I PRAVO UČEŠĆA

Pravo na učešće u Projektu imaju nezaposlene osobe i osobe sa minimalnim primanjem sa područja općine Travnik koje ne posjeduju  više od 100 m2 plastenika, a imaju vlastito poljoprivredno zemljište u neposrednoj blizini stambenog objekta u kojem stanuju

Pravo na dodjelu plastenika ne mogu ostvariti lica koja su u posljednjie 3 godine ostvarila pravo na donaciju, dodjelu, ili sufinansiranje nabavke plastenika od općine, ministarstava, humanitarnih i drugih organizacija.

Pravo na ucesce nemaju opcinski i Muslim Aid zaposlenici kao ni  clanovi njihove uze proodice

 

II  USLOVI ZA DODJELU PLASTENIKA

Podnosioc  zahtjeva treba da ispunjava slijedeće uslove:

 1. Da je nezaposlena osoba ili osoba sa minimalnim primanjima,
 2. Da je upisan u Registar poljoprivrednih gazdinstava i klijenata u Općini Travnik i izvršio ažuriranje podataka za 2020 godinu ili dostavi ovjerenu izjavu da će se upisati u Registar poljoprivrednih gazdinstava i klijenata prije dodjele plastenika,
 3. Da je podnosilac zahtjeva ili član uže porodice vlasnik ili posjednik poljoprivrednog zemljišta pogodnog za plasteničku proizvodnju i koje se nalazi u neposrednoj blizini stambenog objekta u kojem stanuje,
 4. Da  ima mogućnost navodnjavanja plastenika,
 5. Da u trenutku predaje zahtjeva za učešće u ovom pozivu nema više od 100 m2 plastenika u svom posjedu,
 6. Da sufinansira 20% od nabavne cijene plastenika sa pratećom opremom (547,80 KM),
 7. Da obavezno prisustvuje edukaciji iz oblasti plasteničke proizvodnje u trajanju od dva dana,
 8. Da posljednje tri godine nije ostvarivao-la pravo na donaciju, dodjelu ili sufinaciranje nabake plastenika od općine, ministarstva, humanitarnih i drugih organizacija,
 9. Da će dobiveni plastenik zadržati u vlasništvu najmanje 2 (dvije) godine od dana potpisivanja ugovora o dodjeli plastenika.

III KRITERIJI ZA DODJELU PLASTENIKA

 

 1. pogodnost vlastitog zemljišta za plasteničku proizvodnju i mogućnost navodnjavanja (utvrđuje Komisija za dodjelu plastenika na licu mjesta) 1-3 boda,

-slabi uslovi (veliki nagib, udaljenost od kuće više od 200 m) – 1 bod,  

-dobri uslovi (relativno veliki nagib, udaljenost od kuće do 100m) – 2 boda,

-jako dobri uslovi (blag nagib, blizu kuće, dobar pristup) – 3 boda.

Kandidati kod kojih se na terenu utvrdi da ne posjeduju poljoprivredno zemljište pogodno za plasteničku proizvodnju (npr. veliki nagib, veličina parcele i si.) ili nemaju mogućnosti navodnjavanja neće se bodovati, te se njihove prijave neće uzeti u razmatranje.

 1. b) dodatni bodovi po osnovu pripadnosti jednoj od dole navedenih kategorija:
 • podnosilac zahtjeva nezaposlen 2 boda 
 • za svakog punoljetnog nezaposlenog člana porodice koji se nalazi na Evidenciji nezaposlenih osoba Biroa za zapošljavanje - 2 boda,
 • za svakog izdržavanog člana porodice (nezaposlene osobe koje se ne nalaze na Evidenciji nezaposlenih osoba Biroa za zapošljavanje, djeca, učenici i si.) -1 bod,
 • borački status podnosioca zahtjeva (demobilisani borac- vrijeme provedeno u OSBiH) - 1-4 boda
 • od 0-12 mjeseci 1 bod
 • od 12-24 mjeseca 2 boda
 • od 24-36 mjeseci 3 boda
 • preko 36 mjeseci 4 boda
 • podnosilac zahtjeva član porodice šehida i poginulih boraca, - 3 boda,
 • podnosilac zahtjeva ima priznat status RVI - 3 boda,
 • ako je podnosilac zahtjeva samohrani roditelj - 2 boda,
 • mladi bračni par životne starosti do 35 godina – 5 bodova,
 • socijalni aspekt (stanje na terenu, imovno stanje, opći dojam i si.) - od 0-4 boda.
 • Registracija djelatnosti - 3 boda

Kada kandidati pri bodovanju imaju isti broj bodova, prednost će imati kandidati koji imaju višečlanu porodicu, veći broj nezaposlenih u domaćinstvu, te mladi bračni parovi.

IV POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA DODJELU PLASTENIKA:

 1. obrazac za prijavu na javni poziv,
 2. CIPS prijava podnosioca zahtjeva – original ili ovjerena kopija,
 3. ovjerena kopija lične karte,
 4. ovjerena kućna lista,
 5. dokaz o nezaposlenosti kandidata izdat od Biroa za zapošljavanje ili potvrda da osoba nije poreski obveznik,
 6. dokaz o nezaposlenosti svih punoljetnih članova porodice izdat od Biroa za zapošljavanje ili potvrda da osoba nije poreski obveznik,
 7. potvrde iz škole/fakulteta za djecu/izdržavane članove domaćinstva,
 8. potvrda o visini primanja zaposlenih članova domaćinstva, kao i potvrda o primanju penzionera ukoliko je isti član domaćinstva,
 9. vlasništvo ili posjed nad parcelom (kopija ZK izvatka ili Posjedovnog lista kao i Ugovor o zakupu),
 10. ovjerena izjava da u svom vlasništvu ili posjedu nema više od 100 m² plastenika,
 11. ovjerena izjava da će korisnik dobiveni plastenik zadržati u vlasništvu najmanje 2 godine od potpisivanja Ugovora,
 12. ovjerena izjava da podnosilac zahtjeva u posljednje 3 godine nije ostvario pravo na donaciju, dodjelu ili sufinanciranje nabavke plastenika od općine, ministarstva, humanitarnih i drugih organizacija,
 13. ovjerena izjava da će sufinancirati 20% od nabavne cijene plastenika sa pratećom opremom (547,80 KM), te da će obavezno prisustvovati edukaciji iz oblasti plasteničke proizvodnje  u trajanju od dva dana,
 14. dokaz da je samohrani roditelj (smrtni list ili dokaz o razvodu ili drugi dokument kojim aplikant može dokazati da je samohrani roditelj )
 15. potvrda o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava od općinske službe prema mjestu prebivališta (fizička lica) izdate u 2020. godini, odnosno ovjerena izjava da će se upisati u Registar poljoprivrednih gazdinstava i Registar klijenata prije dodjele plastenika,
 16. Za one koji ne posjeduju plastenike potrebne izjave za uslove pod rednim brojevima 10.,11., 12., 13., se podnose na zajedničkom obrascu „IZJAVA", koja se može preuzeti u šalter Sali Općine Travnik.

V  PROCEDURA ODABIRA KORISNIKA

 

Općinski načelnik imenuje Komisiju za dodjelu plastenika.

Rang lista odabranih kandidata se objavljuje na oglasnoj ploći Općine Travnik i službenoj web stanici Općine

NAPOMENA:

 • Kandidati koji ostvare pravo na dodjelu plastenika obavezni su prisustvovati edukaciji u trajanju od dva dana.

Obrasci zahtjeva se mogu preuzeti na info–pultu Općine Travnik (šalter sala) i zajedno sa dokumentacijom predati u zatvorenoj koverti na protokol Općine Travnik sa naznakom „Za javni poziv za dodjelu plastenika“.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Službi za razvoj, privredu i vanprivredu Općine Travnik, kancelarija broj 35 ili na broj telefona 030/511-277 lokal 253 svakim radnim danom od 07:00-15:30 sati.

Javni poziv ostaje otvoren do 09.10.2020. godine do 15:30 sati.

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje.

 

Tekst javnog poziva

Prijavni obrazac