1 1 1 1 1

Javni poziv za dodjelu poticaja za unapređenje poljoprivredne proizvodnje Općine Travnik za 2020.godinu

I

 

Pravo na ostvarivanje poticaja imaju sva fizička lica koja ispunjavaju opće i dodatne kriterije, te koji blagovremeno, u roku propisanom Javnim pozivom, podnesu zahtjev za poticaj sa potrebnom dokumentacijom.

II

 

Vrste poticaja

 

 1. Nabavka i dodjela kosilica

Planirana sredstva za ovu vrstu poticaja su u iznosu od 39.000,00 KM, koji će se utrošiti na sljedeći način:

 • Općina Travnik će izvršiti nabavku kosilica u ukupnoj vrijednosti od 39.000,00 KM koje će biti podjeljene odabranim korisnicima.
 • Broj korisnika će zavisiti od broja nabavljenih kosilica za planirani iznos od 39.000,00 KM.
 1. Nabavka i dodjela plastenika

Planirana sredstva za ovu vrstu poticaja su u iznosu od 40.000,00 KM, koji će se utrošiti na sljedeći način:

 • Općina Travnik će izvršiti nabavku plastenika površine 50 m2, sa dodatnom opremom, u ukupnoj vrijednosti od 40.000,00 KM, koje će biti podijeljene odabranim korisnicima.
 • Broj korisnika će zavisiti o broju nabavljenih plastenika za planirani iznos od 40.000,00 KM.
 1. Nabavka i dodjela kopačica

Planirana sredstva za ovu vrstu poticaja su u iznosu od 21.000,00 KM, koji će se utrošiti na sljedeći način:

 • Općina Travnik će izvršiti nabavku kopačica, u ukupnoj vrijednosti od 21.000,00 KM, koje će biti podijeljene odabranim korisnicima.
 • Broj korisnika će zavisiti o broju nabavljenih kopačica za planirani iznos od 21.000,00 KM.

III

 

Odabir korisnika poticaja za unapređenje poljoprivredne proizvodnje Općine Travnik  za 2020.godinu vršit će se na osnovu dole navedenih kriterija, a koje je potrebno argumentirati navedenom potrebnom dokumentacijom.

Pravo na ostvarivanje poticaja ima poljoprivredni proizvođać koji ispunjava sljedeće uslove:

 • da ima mjesto prebivališta u općini Travnik
 • da je upisan u Registar poljoprivrednih gazdinstava i Registar klijenta (po službenpj dužnosti će se pribaviti navedene potvrde o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava i Registar klijenata
 • za vrstu poticaja “Nabavka i dodjela kosilica” da posjeduje minimalno 10 duluma obradivog zemljišta ili raspolaže na osnovu ugovora o korištenju sa minimalno 10 duluma obradivog zemljišta.

Listu prioriteta za kandidate koji ispunjavaju uslove iz prethodnog stava utvrdit će Odbor za poljoprivredu Općinskog vijeća, a na osnovu sljedećih kriterija:

Rbr.

KRITERIJI

INDIKATOR

BR. BODOVA

MAX BODOVI

1.

Materijalno socijalni položaj

-     prihod od 0 – 50,00  KM             po članu domaćinstva

30

30

-     prihod od 51,00 – 99,00 KM   po članu domaćinstva

25

-     prihod od 100,00 – 149,00 KM po članu domaćintva

20

-     prihod od 150,00 -  199,00 KM po članu domaćinstva

15

-     prihod od 200,00 – 249,00 KM po članu  domaćinstva

10

-     prihod od 250,00 – 299,00 KM po članu domaćinstva

5

-     prihod preko      300,00 KM    po članu domaćinstva

0

2.

Broj članova domaćinstva

1 član

2

12

2 člana

4

3 člana

6

4 člana

8

5 članova

10

6 i više članova

12

3.

Broj djece koja se školuju

1 dijete

2

6

2 djece

4

3 i više djece

6

4.

Podnositelj zahjeva je povratnik

DA

5

5

NE

0

5.

Podnositelj zahtjeva je demobilisani borac

DA

5

5

NE

0

6.

Podnositelj zahtjeva je RVI

DA

5

5

NE

0

7.

Podnositelj je član porodice poginulih boraca

DA

5

5

NE

0

MAKSIMALAN BROJ BODOVA

68

 

IV

 

Kod prijave za ostvarenje poticaja podnosioci zahtjeva su dužni obavezno dostaviti sljedeću dokumentaciju (orginal ili ovjerenu kopiju):

 • Uvjerenje o prebivalištu - Potvrda CIPS-a
 • Potvrda o upisu u RPG i RK izdata od nadležne općinske službe (pribavit će se po službenoj dužnosti)
 • Ovjerena fotokopija posjedovnog lista ili zk izvodka na ime podnosoca zahtjeva ili ovjerena fotokopija ugovora o zakupu ili korištenju poljoprivrednog zemljišta za podnosioce zahtjeva, za dodjelu kosačice.
 • Kućna lista izdata isključivo od strane nadležne mjesne zajednica (neće se uzimati obzir izjava ovjerena kod nadležnog organa).
 • Za sve punoljetne članove domaćinstva dostaviti sljedeće:
 • za zaposlene, potvrdu o prihodima (platnu listu za posljednju isplaćenu platu ovjerenu od strane poslodavca, original; za pezionere posljednji ček od penzije, original),
 • za nezaposlene, potvrda o nezaposlenosti (potvrda Zavoda za zapošljavanje),
 • za nezaposlene koji se ne nalaze u evidenciji Zavoda za zapošljavanje potvrdu Fonda PIO/MIO da nije osiguran ni po kojem osnovu.

Za dodatno bodovanje dostaviti:

 • za djecu koja se školuju - Potvrda o školovanju
 • za povratnike - Potvrda nadležne općinske službe
 • za demobilisane borce - Potvrda Nadležne grupe za pitanja evidencije iz oblasti vojne obaveze (bivši Vojni odsjek - Vojna pošta)
 • za RVI - Povrda nadležne općinske službe o visini invalidnosti i primanjima po navedenom osnovu
 • za članove porodice poginulih boraca - Potvrda nadležne općinske službe sa naznačenim primanjima po navedenom osnovu.

Svi poljoprivredni proizvođači koji su u 2017., 2018. i 2019. godini ostvarili pravo na općinski poticaj u poljoprivrednoj proizvodnji (kosilice, kopaćice, muzilice i plastenici), kao ni članovi njihovog zajedničkog domaćinstva, ove godine ne mogu ostvariti pravo na poticaj u poljoprivrednoj proizvodnji po ovom Programu.

Iz jednog domaćinstva pravo na poticaj može ostvariti samo jedna osoba, po jednoj vrsti poticaja.

U slučaju istog broja bodova poljoprivrednih proizvođaća, prednost za dodjelu imat će:

 • poljoprivredni proizvođać čiji je prihod po članu domaćinstva niži,
 • ukoliko je prihod po članu domaćinstva isti prednost će se dati poljoprivrednom proizvođaću sa većim brojem članova domaćinstva.

Odabrani poljoprivredni proizvođaći dobivenu poljoprivrednu mehanizaciju/plastenik ne smiju otuđiti najmanje 3 (tri) godine od dana preuzimanja iste, jer će se u protivnom pokrenuti procedure za naknadu u protuvrijednosti dobivene robe.

Odabir korisnika podsticaja u poljoprivrednoj proizvodnji za 2020.godinu izvršit će Odbor za poljoprivredu Općinskog vijeća na osnovu prijava pristiglih po javnom pozivu, koji će na prijedlog Odbora za poljoprivredu, objaviti načelnik Općine Travnik.

Javni poziv za dodjelu poticaja za unapređenje poljoprivredne proizvodnje Općine Travnik

 za 2020.godinu ostaje otvoren od 11.08.2020.godine do 01.09.2020.g.

Prijave na Javni poziv sa prijavnim obrascem i potrebnom dokumentacijom predaju se na Protokol Općine Travnik ili putem pošte na adresu:

“Općina Travnik, Služba za razvoj, privredu i vanprivredu

Ul. Konatur bb, 72270 Travnik”

Prijavni obrazac se može preuzeti na web stranici Općine Travnik (www.opcinatravnik.com.ba) i na protokolu Općine.

Prijave se podnose u zatvorenoj koverti sa naznakom “Prijava na javni poziv za dodjelu poticaja za unapređenje poljoprivredne proizvodnje”. “Ne otvaraj”.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Odbor za poljoprivredu Općinskog vijeća Travnik će nakon završenog bodovanja pristiglih prijava objaviti Rang listu aplikanata na oglasnim pločama i web stranici Općine Travnik.

 

Tekst javnog poziva za dodjelu poticaja za unapređenje poljoprivredne proizvodnje Općine Travnik za 2020.godinu

Prijavni obrazac za poticaje u poljoprivr. proizv.

Izjava lični podaci