1 1 1 1 1

Na osnovu člana 3. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u SBK/KSB („Službene novine SBK/KSB“, broj: 7/19), člana 60. Statuta PD „Vlašić“ d.o.o. Travnik broj: 09/2012 od 30.01.2012. godine i člana 24. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta i zadataka i odluke Nadzornog odbora PD „Vlašić“ od 19.03.2020. godine,  Nadzorni odbor PD „Vlašić“ r a s p i s u j e J A V N I  O G L A S ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA .

Kompletan tekst javnog oglasa može se preuzeti OVDJE.