1 1 1 1 1

Općina Travnik poziva sve organizacije civilnog društva (OCD)/nevladine organizacije (NVO) da dostave prijedloge projekata koji su u skladu sa razvojnim ciljevima općine Travnik iz sljedećih prioritetnih oblasti:

  1. Socijalna sigurnost i zdravstvena zaštita
  2. Kultura
  3. Sport
  4. Izgradnja i razvoj lokalne zajednice
  5. Ekologija.
 
   

Iznosi sredstava za odobrene projekte iznosit će od 2.000,00 KM – 8.000,00 KM.

Općina zadržava pravo da ne dodijeli sva raspoloživa finansijska sredstva u slučaju da projektni prijedlozi  ne zadovoljavaju zadate kriterije. Dužina trajanja svakog projekta može biti do 12 mjeseci. Izabrani projekti  treba bi da se provedu u periodu od 01.01.2020.godine do 31.12.2020. godine.

 

PRAVO UČEŠĆA:

Učešće u ovom javnom pozivu je otvoreno, na jednakim osnovama, za sve formalno registrirane OCD-e / NVO-e (udruženje/udruga ili fondacija), u skladu sa važećim zakonskim propisima u Bosni i Hercegovini. Sve zainteresirane organizacije civilnog društva detaljne informacije o uslovima za apliciranje i kriterijima za finansiranje projekata mogu pronaći u smjernicama za podnositelje projekta u okviru javnog poziva.

PREUZIMANJE DOKUMENTACIJE:

 

 Elektronska verzija cijelog paketa dokumentacije za prijavu na Javni poziv može se  preuzeti od 03.03.2020.godine, na službenoj web stranici Općine Travnik  www.opcinatravnik.com.ba, a sve potrebne informacije  slanjem  zahtjeva sa nazivom zainteresirane organizacije na e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.  ili lično  u Općini Travnik, kancelarija broj 35.

Pitanja u vezi sa javnim pozivom mogu se postaviti putem gore navedene e-mail adrese, sa naznakom za javni poziv. Pitanja  se mogu postavljati do 20.03.2020 godine. Odgovori na upite bit će dostavljeni u pisanoj formi u roku od 3 radna dana od primitka upita. Odgovori na upite će zbog transparentnosti biti proslijeđeni svim potencijalnim podnositeljima prijedloga.

PREDAJA APLIKACIJA:

Ispunjena aplikacija (sa kompletnom zahtjevanom dokumentacijom) mora se dostaviti u tri (3) primjerka u štampanoj formi i jednoj elektronskoj kopiji (CD ili USB) u zatvorenoj koverti preporučenom poštom ili lično tokom radnih dana (ponedjeljak – petak), u periodu od 07:00 do 15:30 sati, na protokolu Općine Travnik, sa naznakom za Javni poziv. Elektronska kopija mora minimalno sadržavati obaveznu projektnu dokumentaciju (projektni prijedlog, pregled budžeta, matricu logičkog okvira i plan aktivnosti i promocije).

Javni poziv je otvoren od 03.03.2020 do 31.03.2020.godine, do 15:30 sati.

Aplikacije dostavljene nakon  navedenog roka bit će razmatrane jedino u slučaju da poštanski žig ukazuje na datum slanja prije zvaničnog isteka roka. Vanjska strana koverte mora sadržavati naziv poziva za predaju prijedloga projekata, puno ime i adresu podnositelja projekta, puni naziv projekta i navod “Ne otvarati prije zvaničnog otvaranja”. O primljenoj pošiljci u Općini će se voditi uredna evidencija i izdavati potvrde o prijemu. Svi aplikanti koji su predali prijedloge projekata, koji su prihvaćeni ili odbijeni, bit će obaviješteni u pisanoj formi o odluci u vezi sa njihovim prijedlogom projekta, u roku od 30 dana od dana zatvaranja javnog poziva. Rezultati će biti objavljeni na web stranici općine  Travnik, kao i na oglasnoj ploči općine.

 

Javni poziv 2020

Projektni prijedlog

Smjernice za podnositelje i kriteriji za odabir

Pregled budžeta i plan potrošnje, Anex 1

Logički okvir, Anex 2

Plan aktivnosti i promocije, Anex 3

Administrativni podaci o podnosiocu projekta, Anex 4

Finansijski identifikacioni formular, Anex 5

Izjava o podobnosti, Anex 6

Lista za provjeru, Anex 7