1 1 1 1 1 Ocjena 5.00 (3 glasova)
Javni poziv za za dodjelu pomoći za obnovu svojih stambenih jedinica za osobe sa socijalnim statusom - 5.0 od 5 na osnovu 3 glasa

Na osnovu Programa rada Službe za obnovu, izbjeglice, raseljehne osobe/lica i stambene poslove Općine Travnik za 2020. godinu, općina Travnik

o b j a v lj u j e:  

J A V N I  P  O  Z  I  V

 

            Kojim se potencijalni korisnici pomoći čije je boravište na području općine Travnik pozivaju da podnesu zahtjev za dodjelu pomoći za obnovu svojih stambenih jedinica za osobe sa socijalnim statusom

            Izbor korisnika se odnosi na pomoć u obnovi stambenih jedinica i to:

- Obnova stambenih jedinica za osobe sa socijalnim statusom.

Poziv se ne odnosi na osobe koje imaju status raseljene osobe ili status povratnika.

           

Ukupna vrijednost projekta je: 50.000,00 KM.

 

KRITERTIJI ZA SOCIJALNO UGROŽENE OSOBE

 

 • Dokaz o vlasništvu nad nepokretnom imovinom - stambenom jedinicom koja    je predmet  obnove:
 • ZK izvadak - posjedovni list ne stariji od 6 mjeseci (može se dobiti u katastru   općine)
  • Korisnik pomoći je korisnik socijalne pomoći kod centra za socijalni rad

        (rješenje nadležene institucije)

 • Korisnik pomoći i članovi njegove obitelji imaju ukupna primanja do 371,00 KM
 • Korisnik pomoći ili član njegove obitelji ostvaruju pravo po osnovu pripadnosti dvjema ili više   posebnih katergorija
 • Broj članova kućanstva – kućna lista, dostaviti:
 • svaki punoljetni član obitelji (ovjerene kopije osobne iskaznice).
 • svaki maloljetni član (rodni list)
  • Pismo namjere

            Mjesto podnošenja zahtjeva i dokumentacije: Potencijalni korisnik će prijavu sa dokazima o ispunjavanju  općih i posebnih kriterija dostaviti na adresu općine Travnik, na  protokol Općine u zatvorenoj koverti sa naznakomOdboru za odabir korisnika Općinske pomoći, ZA JAVNI POZIV – ZA OSOBE SA SOCIJALNIM STATUSOM - NE OTVARAJ, ili putem pošte preporučeno na adresu:Općina Travnik, Konatur bb/protokol/, 72270 Travnik

            Odabir korisnika će vršiti  Odbor za izbjeglice, raseljene osobe i dijasporu, koji je imenovan od Općinskog vijeća Travnik a nakon usaglašavanja liste korisnika, istu istaknuti na oglasnoj ploči s naznačenim rokom za prigovor.

           

            Zahtjevi za aplikaciju  i sve potrebite informacije mogu se dobiti u općini Travnik: Služba za obnovu, raseljene osobe / lica, izbjeglice i stambene poslove, kontakt telefon  030/511-829  i 030/509-062

            VRIJEME TRAJANJA POZIVA: Vrijeme za podnošenje prijava na Javni poziv traje od 10.02.2020. godine do 13.03.2020.godine

 

Javni poziv za za dodjelu pomoći za obnovu svojih stambenih jedinica za osobe sa socijalnim statusom