1 1 1 1 1 Ocjena 5.00 (1 glas)
Javni poziv za dodjelu pomoći za rekonstrukciju i obnovu svojih stambenih jedinica u svrhu povratka - 5.0 od 5 na osnovu 1 glas

Na osnovu Programa rada Službe za 2020. godinu i Uputstva o načinu i procedurama odabira korisnika projekata povratka i rekonstrukcije stambenih jedinica (“Sl.glasnik BiH” broj 48/06), općina Travnik, Služba za obnovu, raseljena osobe/lica, izbjeglice i stambene poslove

o b j a v lj u j e:  

 

J A V N I   P  O  Z  I  V

 

            Kojim se potencijalni korisnici pomoći čije je prijeratno prebivalište bilo na području općine Travnik pozivaju da podnesu zahtjev za dodjelu pomoći za rekonstrukciju i obnovu svojih stambenih jedinica u svrhu povratka

            Izbor korisnika se odnosi na pomoć u obnovi stambenih jedinica i to:

           Obnova stambenih jedinica dodjelom građevnog materijala.

            Ukupna vrijednost projekta je: 200.000,00 KM.

 

            Poziv se ne odnosi na osobe sa socijalnim statusom.

            KRITERIJI ZA ODABIR KORISNIKA ZA REKONSTRUKCIJU I OBNOVU OBJEKATA

            O P ĆI KRITERIJI

            Opći kriteriji su eliminatorni i obavezujući za sve korisnike pomoći

            Opći kriteriji za utvrđivanje potencijalnih korisnika projekata povratka i rekonstrukcije stambenih jedinica:

 

 1. da je izbjeglica iz Bosne i Hercegovine, raseljena osoba u Bosne i Hercegovine ili povratnik,
 2. da je iskazao namjeru za povratkom (ne odnosi se na povratnike)
 3. da je utvrđen status vlasništva ili stanarskog prava nad stambenom jedinicom koja je predmet rekonstrukcije,
 4. da je na dan 30.04.1991. godine imao prebivalište u stambenoj jedinici koja je predmet rekonstrukcije,
 5. da se stambena jedinica koja je predmet rekonstrukcije smatra neuvjetnom za stanovanje, u skladu sa odgovarajućim standardima o minimumu stambenih uvjeta,
 6. da on i članovi njegovog domaćinstva od 1991. godine nemaju na teritoriji BiH drugu stambenu jedinicu koja se smatra uvjetnom za stanovanje, a u skladu sa odgovarajućim standardima o minimumu stambenih uvjeta,
 7. da nije primio pomoć u rekonstrukciji, dovoljnu da zadovolji odgovarajuće standarde o minimumu stambenih uvjeta.

            I.1.) Dokaz o statusu izbjeglice iz BiH, raseljene osobe u BiH i povratnika

 

            Dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje općih kriterija da je potencijalni korisnik

  pomoći izbjeglica iz BiH, raseljena osoba u BiH i povratnik je potvrda nadležnog organa 

o statusu:

 1.  izbjeglica iz BiH svoj status dokazuje odgovarajućom potvrdom nadležnog organa zemlje boravka,
 2.  raseljena osoba u Bosne i Hercegovine svoj status dokazuje potvrdom/ pravosnažnim rješenjem  nadležnog organa općine privremenog boravka o statusu raseljene osobe,
 3.  povratnik svoj status dokazuje potvrdom nadležnog organa o statusu povratka uz Uvjerenje o kretanju (MUP) i Potvrde o prijavi prebivališta (CIPS)

            I.2.) Dokaz o namjeri za povratkom

            - Izjavom podnositelja, koja se ovjerava od strane nadležnog organa općine povratka,

  dokazuje se:

 1. da je iskazana namjera za povratkom (ne odnosi se na povratnike)
 2. da je stambena jedinica koja je predmet rekonstrukcije neuvjetna za stanovanje u skladu sa odgovarajućim standardima o minimumu stambenih uvjeta,
 3. da korisnik /nositelj domaćinstva i članovi njegovog domaćinstva koji su prijavljeni za dobivanje pomoći u rekonstrukciji, od 1991. godine nemaju na teritoriju BiH drugu stambenu jedinicu koja se smatra uvjetnom za stanovanje, u skladu sa odgovarajućim standardima o minimumu stambenih uvjeta,
 4. da korisnik nije primio pomoć u rekonstrukciji, dovoljnu da zadovolji odgovarajući standard o minimumu stambenih uvjeta.

            I.3.) Dokaz o vlasništvu

            Dokumenti kojim se dokazuje vlasništvo nad stambenom jedinicom koja je predmet rekonstrukcije su:

 1. zemljišno-knjižni izvadak ili posjedovni list, ne stariji od 6 (šest) mjeseci.

            I.4.) Dokaz o kretanju         

            Uvjerenjem o kretanju ili ovjerenom fotokopijom Uvjerenja o kretanju podnositelja zahtjeva za rekonstrukciju, koje izdaje nadležni  organ unutarnjih poslova dokazuje se da je korisnik pomoći na dan 30.04.1991. godine imao prebivalište u stambenoj jedinici koja je predmet rekonstrukcije.

            Korisnici koji su Uvjerenje o kretanju ranije predali u Službu za obnovu, raseljene osobe/ lica, izbjeglice i stambene poslove, nisu dužni ponovno dostavljati predmetno uvjerenje.

            U izuzetnim slučajevima, kada se uvjerenjem o kretanju ne može pouzdano utvrditi   prebivalište na dan 30.04.1991. godine, kao dokaz prebivališta pribavlja se izjava dva   svjedoka, ovjerena od strane nadležnog organa općine povratka.

            POSEBNI KRITERIJI / poterbita dokumentacija

            2.1.   Dokaz o boravku povratničke obitelji u mjestu povratka (podrumu, šupi i sl.) 

            2.2.  Dokaz o pripadanju rasljene osobe, izbjeglice ili povratnika jednoj od sljedećih ranjivih kategorija:

      -  Socijalna kategorija     

      -  Osobe sa onesposobljenjem/invaliditetom

      -  Samohrani roditelji, staratelji ili harnitelji obitelji

      -  Obitelji poginulih boraca/šehidske obitelji

      -  Obitelji nestalih osoba i bivši logoraši                  

            2.3.    Povratnička obitelj koja boravi u alternativnom smještaju, kolektivnim centrima

            2.4.    Broj članova kućanstva – kućna lista iz MZ-e uz koju dostaviti i

       - svaki punoljetni član obitelji (ovjerene kopije osobnih iskaznica).

       - svaki maloljetni član (rodni list – ovjerena fotokopija)

 

            Podnošenje zahtjeva i dokumenata

 

            Mjesto podnošenja zahtjeva i dokumenta:

            Kandidati prijavu sa dokazima o ispunjavanju općih i posebnih kriterija dostavljaju na adresu općine Travnik, na protokol općine svakim radnim danom od 7,00 sati do 15,30 sati, u zatvorenoj koverti sa naznakomOdboru za odabir korisnika Općinske pomoći, GRAĐEVINSKI MATERIJAL - ZA JAVNI POZIV - NE OTVARAJ, ili putem pošte preporučeno na adresu: Općina Travnik, Konatur bb /protokol/, 72270 Travnik.

            Odabir korisnika će vršiti Odbor za izbjeglice, raseljene osobe i dijasporu, koji je imenovan od Općinskog vijeća Travnik, a nakon usaglašavanja liste korisnika, lista će biti objavljena na oglasnoj ploči s naznačenim rokom za prigovor.

            Zahtjevi za aplikaciju i sve potrebite informacije mogu se dobiti u općini Travnik: šalter br.7 i na telefone 030/511-277 lokal 264, 246 i 215, 030/511-829 i 030/509-062,

            VRIJEME TRAJANJA POZIVA: Vrijeme za  podnošenje prijava  na Javni poziv traje  od 10.02.2020. godine do 13.03.2020. godine

 

Javni poziv za dodjelu pomoći za rekonstrukciju i obnovu svojih stambenih jedinica u svrhu povratka