1 1 1 1 1

Pozivaju se građani koji su upisani u izvod iz Centralnog biračkog spiska za MZ Kalibunar, odnosno građani koji imaju evidentirana prebivališta u naseljenim mjestima, naseljima i ulicama koje pripadaju MZ Kalibunar, da učestvuju u izborima za organe mjesne zajednice i da biraju  delegate za Skupštinu MZ, kandiduju predsjednika Skupštine, te predsjednika i članove Savjeta mjesne zajednice.

I – Mjesna područja sa statusom izbornih jedinica u MZ Kalibunar

 

U cilju omogućavanja učešća većeg broja građana i građanki u procesu izbora organa MZ Kalibunar, sjednice zborova građana održati će se za sljedeća mjesna područja:

  1. Ovčarevo sa pripadajućim naseljenim mjestima i naseljima: Bilića Dočić, Bilići, Lovrići, Radića brdo,Vlahovića brijeg i Zagaj,
  2. Jankovići sa pripadajućim naseljenim mjestima i naseljima: Jankovići i Jedikovac,
  3. Kalibunar 1 sa pripadajućim ulicama: Derviš efendije Korkuta,
  4. Kalibunar 2 sa pripadajućim ulicama: Kalibunar, područje Grozdovi i naselje do Bolnice,
  5. Kalibunar 3 sa pripadajućim ulicama: Grge Novaka, Muhameda Kulenovića, Vjekoslava Karasa i Vlašička,
  6. Meljanac – (Mali niz) sa pripadajućim ulicama: Meljanac i Kacijan.

II – Struktura organa MZ Kalibunar

 

Približna teritorijalna, nacionalna, polna i dobna struktura organa MZ Kalibunar obezbjediti će se kombinacijom broja mjesta u Skupštini i Savjetu MZ Kalibunar, broja birača i broja mjesnih područja, na način iskazan u tebeli broj 1. ovog Javnog poziva.

Tabela 1.

R/B

NAZIV MJESNOG PODRUČJA

BROJ PREDSTAVNIKA MJESNOG PODRUČJA

SKUPŠTINA MZ

(na bazi 43 delegata)

SAVJET MZ

(na bazi 11 članova)

1.

OVČAREVO

7

2

2.

JANKOVIĆI

2

1

3.

KALIBUNAR 1

8

2

4.

KALIBUNAR 2

9

3

5.

KALIBUNAR 3

5

1

6.

MELJANAC – MALI NIZ

8

2

Ukupno:

39

11

Konačnu raspodjelu mandata u Skupštini MZ Kalibunar utvrditi će Komisija Općinskog vijeća za provođenje izbora u MZ Centar i Kalibunar, kombinacijom izbornih rezultata kandidata i broja mjesta predviđenih za određeno mjesno područje.

Prilikom izbora Savjeta MZ Kalibunar, Skupština će na temelju principa i podataka koji se primjenjuju kod izbora delegata u Skupštini MZ obezbjediti poštivanje približne strukture Savjeta, o čemu konačno mišljenje daje Komisija.

III – Raspored održavanja zborova građana

 

Zborovi građana mjesnih područja, koji u smislu primjene pravila ovog Javnog poziva imaju status izbornih jedinica unutar MZ Kalibunar, održati će se prema rasporedu prikazanom u tabeli 2. ovog Javnog poziva.

Tabela 2.

R/B

NAZIV ZBORA GRAĐANA (MJESNO PODRUČJE)

MJESTO

ODRŽAVANJA

VRIJEME ODRŽAVANJA

DATUM

SAT

1.

OVČAREVO

Hrvatsko Kazalište Travnik

20.01.2020.

17:30

2.

JANKOVIĆI

Hrvatsko Kazalište Travnik

21.01.2020.

17:30

3.

KALIBUNAR

OŠ Kalibunar

22.01.2020.

17:30

4.

KALIBUNAR 2

OŠ Kalibunar

23.01.2020.

17:30

5.

KALIBUNAR 3

OŠ Kalibunar

24.01.2020.

17:30

6.

MELJANAC-MALI NIZ

OŠ Kalibunar

31.01.2020.

17:30

IV – Način rada zborova građana

Rad zborova građana je javan i odvija se na sjednici. Glasanje na zborovima je javno. Pravo učešća u radu zborova građana imaju samo građani koji se nalaze na biračkom mjestu ili im je prebivalište  evidentirano na adresi naseljenih mjesta i ulica za koje je organizovan zbor.

Sjednicom zbora građana predsjedava lice imenovano od strane Komisije Općinskog vijeća za provođenje izbora u MZ Centar i MZ Kalibunar.

 

V – Dodatne informacije

 

Dodatne informacije vezane za izborni proces u MZ Kalibunar mogu se dobiti u Službi za opću upravu i BIZ općine Travnik.

Ovaj Javni poziv će se objaviti na web stranici općine Travnik, sredstvima informisanja, te na oglasnim tablama ili panoima MZ Kalibunar.

 

JAVNI POZIV