1 1 1 1 1

Pozivaju se građani koji su upisani u izvod iz Centralnog biračkog spiska za MZ Centar, odnosno građani koji imaju evidentirana prebivališta u naseljenim mjestima, naseljima i ulicama koje pripadaju MZ Centar, da učestvuju u izborima za organe mjesne zajednice i da biraju  delegate za Skupštinu MZ, kandiduju predsjednika Skupštine, te predsjednika i članove Savjeta mjesne zajednice.

I – Mjesna područja sa statusom izbornih jedinica u MZ

 

U cilju omogućavanja učešća većeg broja građana u procesu izbora organa MZ Centar sjednice zborova građana održat će se za slijedeća mjesna područja:

  1. Poturmahala sa pripadajućim ulicama i trgovima: Poturmahala, Ilhamijina, Šehida i Lončarica,
  2. Stanična sa pripadajućim ulicama i trgovima: Stanična, Kulina bana, Bašbunar i Prnjavor,
  3. Bosanska sa pripadajućim ulicama i trgovima: Bosanska, Gimnazijska, Glavica i Vezirska,
  4. Erika Brandisa sa pripadajućim ulicama i trgovima: Erika Brandisa, Donja mahala i Donja čaršija, Mali trg,
  5. Konatur sa pripadajućim ulicama i trgovima: Konatur, Hadži Ali bega Hasanspahića, Mehmed paše Kukavice, Krndija i Lukačka,
  6. Čabruša sa pripadajućim ulicama i trgovima: Čabruša, Fatmić i Zenjak.

II – Struktura organa MZ Centar

 

Približna teritorijalna, nacionalna, polna i dobna struktura organa MZ Centar, obezbjedit će se kombinacijom broja mjesta u Skupštini i Savjetu MZ Centar, broja birača i broja mjesnih područja, na način iskazan u tebeli broj 1. ovog Javnog poziva.

Tabela 1.

R/B

NAZIV MJESNOG PODRUČJA

BROJ PREDSTAVNIKA MJ. PODRUČJA

SKUPŠTINA MZ

(na bazi 43 delegata)

SAVJET MZ

(na bazi 11 članova)

1.

POTURMAHALA

10

2

2.

STANIČNA

6

2

3.

BOSANSKA

7

2

4.

ERIKA BRANDISA

7

2

5.

KONATUR

8

2

6.

ČABRUŠA

5

1

Ukupno:

43

11

Konačnu raspodjelu mandata u Skupštini MZ Centar utvrditi će Komisija Općinskog vijeća za provođenje izbora u MZ Centar i Kalibunar,   kombinacijom izbornih rezultata kandidata i broja mjesta predviđenih za određeno mjesno područje.

Prilikom izbora Savjeta MZ Centar,  Skupština će na temelju principa i podataka koji se primjenjuju kod izbora delegata u Skupštini MZ obezbjediti poštivanje približne strukture Savjeta, o čemu konačno mišljenje daje Komisija.

III – Raspored održavanja zborova građana

 

Zborovi građana mjesnih područja, koji u smislu primjene pravila ovog Javnog poziva imaju status izbornih jedinica unutar MZ Centar, održati će se prema rasporedu prikazanom u tabeli 2. ovog Javnog poziva.

Tabela 2.

R/B

NAZIV ZBORA GRAĐANA

(MJESNO PODRUČJE)

MJESTO

ODRŽAVANJA

VRIJEME ODRŽAVANJA

DATUM

SAT

1.

POTURMAHALA

JU Centar za kulturu Travnik

16.12.2019.g

17;30

2.

STANIČNA

JU Centar za kulturu Travnik

17.12.2019.g

17;30

3.

BOSANSKA

Velika sala općine Travnik

18.12.2019.g

17;30

4.

ERIKA BRANDISA

Velika sala općine Travnik

23.12.2019.g

17;30

5.

KONATUR

Velika sala općine Travnik

09.01.2020.g

17;30

6.

ČABRUŠA

Velika sala općine Travnik

10.01.2020.g

17;30

IV – Način rada zborova građana

 

Rad zborova građana je javan i odvija se na sjednici. Glasanje na zborovima je javno. Pravo učešća u radu zborova građana imaju samo građani koji se nalaze na biračkom spisku ili im je prebivalište  evidentirano na adresi naseljenih mjesta i ulica za koje je organizovan zbor.

Sjednicom zbora građana predsjedava lice imenovano od strane Komisije Općinskog vijeća za provođenje izbora u MZ Centar i MZ Kalibunar.

V – Dodatne informacije

 

Dodatne informacije vezane za izborni proces u MZ Centar mogu se dobiti u Službi za opću upravu i BIZ općine Travnik.

Ovaj Javni poziv će se objaviti na web stranici općine Travnik, sredstvima informisanja, te na oglasnim tablama ili panoima MZ Centar.

 

 

Kompletan tekst javnog poziva možete pročitati OVDJE.