Općinska upravaE - registarKatalog uslugaDokumentiO TravnikuServis 48 sati

Općinska uprava

Press

Utvrđen Nacrt Proračuna za 2017.godinu

16.2.2017

Javni uvid u tekst Nacrta Proračuna i javna raspravaNa temelju članka 32. Zakona o Proračunima u Federaciji BiH ("(„Službene novine FBiH“ broj 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15 i 102/15), članka 15. stava 1. alineje 3. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj 49/06) i članka 91. Statuta Općine Travnik ("Službene novine Općine Travnik", broj 11/05), Općinsko vijeće Travnik, na sjednici održanoj 15.02.2017 godine, d o n o s i


ZAKLJUČAK


1.Utvrđuje se Nacrt Proračuna Općine Travnik za 2017. godinu u iznosu od 17.550.500,00 KM.

2.Nacrt Proračuna Općine Travnik stavlja se na javni uvid i javnu raspravu.

3.Javni uvid može se izvršiti na web stranici Općine Travnik i u Službi za ekonomsko - financijske poslove

4.Glavna javna rasprava bit će održana u Velikoj dvorani Općine Travnik dana 22.02.2017.g. sa početkom u 16 sati, a mogu prisustvovati svi zainteresirani subjekti.

5.Prijedlozi, primjedbe, mišljenja i sugestije na Nacrt Proračuna dostavit će se Službi za ekonomsko-financijske poslove koja organizira i sprovodi javnu raspravu, najkasnije do 02.03. 2017.g. do 12 sati.

6.Služba za ekonomsko-financijske poslove dužna je da pripremi i dostavi Općinskom vijeću Travnik prijedlog Proračuna Općine Travnik, vodeći računa o prijedlozima, mišljenjima i sugestijama iznesenim u toku javne rasprave.

Na linku ispod teksta zainteresovani mogu preuzeti Nacrt Proračuna.


[ Nazad ]

Download