1 1 1 1 1

Na temelju članka 13. stavak 2. točka 9. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji BiH (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 49/06 i 51/09), članka 91. Statuta Općine Travnik (''Prečišćeni tekst - Službene novine Općine Travnik'', broj: 11/05) i članka 90. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Travnik (''Službene novine Općine Travnik'', broj: 5/05 i 18/06), Općinsko vijeće Travnik sjednici održanoj 24.05.2019. godine, d o n o s i

ZAKLJUČAK

 

 

  1. Utvrđuje se nacrt Operativnog programa radova održavanja cesta u zimskom periodu na području općine Travnik
  1. Nacrt Odluke se stavlja na javni uvid i javnu raspravu
  1. Javni uvid ostvaruje se putem web stranice Općine Travnik i u mjerodavnoj Službi
  1. Glavna javna rasprava održat će se u Općini Travnik, o mjestu, datumu i vremenu održavanja glavne javne rasprave, Služba za zajedničke i kominalne poslove će sve zainteresirane obavijestiti putem sredstava informiranja.
  1. Prijedlozi, primjedbe, mišljenja i sugestije na nacrt Odluke dostavit će se Službi za zajedničke i komunalne poslove u roku od 30 dana od dana utvrđivanja nacrta.
  1. Služba za zajedničke i komunalne poslove dužna je pripremiti i dostaviti Općinskom vijeću Travnik prijedlog Operativnog programa radova održavanja cesta u zimskom periodu na području općine Travnik, vodeći računa o prijedlozima, mišljenjima i sugestijama iznesenim tijekom javne rasprave.
               

Broj:01-1-01-3-3-217/19

Nadnevak: 24.05.2019.godine

 

PREDSJEDATELJICA

OPĆINSKOG VIJEĆA TRAVNIK                                                                                                             

Vlatka Lovrinović. dipl. teolog

 

Nacrt operativnog programa

Operativni program zimskog održavanja I II i III prioritet