1 1 1 1 1

Na osnovu člana 32. Zakona o Budžetima u Federaciji BiH ("(„Službene novine FBiH“ broj 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16 i 5/18), člana 15. stava 1. alineje 3. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji BiH

(„Službene novine Federacije BiH“, broj 49/06 i 51/09)  i člana 91. Statuta Općine Travnik ("Službene novine Općine Travnik", broj 11/05), Općinsko vijeće Travnik, na sjednici održanoj 05.03.2019 godine,  d o n o s i

ZAKLJUČAK

  1. Utvrđuje se Nacrt Budžeta Općine Travnik za 2019. godinu u iznosu od 25.998.000,00 KM.
  1. Nacrt Budžeta Općine Travnik stavlja se na javni uvid i javnu raspravu.
  1. Javni uvid može se izvršiti na web stranici Općine Travnik i u Službi za ekonomsko - finansijske poslove
  1. Glavna javna rasprava bit će održana u Velikoj sali Općine Travnik dana 11.03. 2019.g. sa početkom u 16 sati, a mogu prisustvovati svi zainteresovani subjekti.
  1. Prijedlozi, primjedbe, mišljenja i sugestije na Nacrt Budžeta dostavit će se Službi za ekonomsko-finansijske poslove koja organizuje i sprovodi javnu raspravu, najkasnije do 14.03.2019.godine do 12 sati.

Služba za ekonomsko-finansijske poslove dužna je da pripremi i dostavi Općinskom vijeću Travnik prijedlog Budžeta Općine Travnik, vodeći računa o prijedlozima, mišljenjima i sugestijama iznesenim u toku  javne rasprave.

 

Nacrt budžeta za 2019. godinu možete preuzeti OVDJE.