1 1 1 1 1

U skladu sa članom 21. stav 3. i članom 22. Pravilnika o sadržaju, obliku, uslovima i načinu izdavanja i čuvanja vodnih akata (“Službene novine FBiH, broj 15/31), obavještavaju  se građani  MZ Nova Bila i ostala zainteresovani građani da je podnešen zahtjev za izdavanje  prethodne vodne saglasnosti (PVS)  za rekonstrukciju septičke jame

Ime i adresa podnosioca zahtjeva za izdavanje PVS: Nenad Cakalin, Ričice, Nova Bila

Opis aktivnosti koja je predmet zahvata: Rekonstrukcija septičke jame u kojoj će se ulijevati otpadne (fekalne) vode  iz domaćinstva koje ima 4 (četiri) člana. Količina dnevne protoke opadne vode iz domačinstva je 480l/dan.

Prethodna vodna saglasnost (PVS) će se izdati na rok od 1 (jedne) godine.

Osnovni podaci o lokaciji na kojoj će se odvijati predmetne aktivnosti: Predmetna aktivnost će se vršiti na lokaciji KO 316/1 Ričice, Općina Travnik.

Način učešća javnosti: Pisano izjašnjavanje u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja na web stanici Općine Travnik

Naziv organa kojem se dostavljaju pisana izjašnjenja:Općina Travnik, Služba za razvoj, privredu i vanprivredu, Konatur bb, 72270 Travnik.

Podaci o međuentitetskim aktivnostima, ukoliko postoje predpostavke: nema prtpostavki o međuentitetskim aktivnostima.

Sve zainteresovane strane, vezano za predmetne aktivnosti, mogu svoja pisana izjašnjenja dostaviti Općini Travnik- Službi za razvoj, privredu i vanprivredu u roku od 8 (osam) dana od dana objave ovog obavještenja.

Ovo obavještenje će se objaviti na web stranici Općine Travnik, oglasnoj ploči Općine Travnik, Oglasnoj ploči MZ Nova Bila.

Travnik:27.12.2018. godine.

POMOĆNIK NAČELNIKA

 

Amira Đelilbašić dipl.ecc