1 1 1 1 1
1.Služba za inspekcijski nadzor Općine Travnik u skladu sa Programom aktivnosti u tekućoj godini pojačava nadzor nad neovlaštenim korištenjem smetljarnika u stambenim zgradama. Ova aktivnost je definisana i kao jedan od ciljeva kvalitete koji treba realizovati u 2009.godini.U postupcima snimanja trenutnog stanja utvrđeno je da je 40 smetljarnika u stambenim zgradama neovlašteno zauzeto,odnosno da ne koriste svojoj prvobitnoj namjeni. Aktivnosti na vraćanju neovlašteno zauzetih smetljarnika u stambenim zgradama s ciljem vraćanja u prvobitnu namjenu vršiće se na sljedeći način: • Primjenom odredbi Zakona o korištenju, upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova i uređaja zgrade; • Donošenjem odluke o prinudnom upravitelju zgrada; • Pojačanom kontrolom i kontinuiranim nadzorom komunalnih inspektora; • U koordinaciji sa Službom za zajedničke i komunalne poslove; • U koordinaciji sa Službom za urbanizam, građenje, katastar i imovinsko - pravne poslove; • U saradnjom sa JKP “Bašbunar”; • U saradnji sa građanstvom i NVO; • U saradnjom sa kućnim savjetima / etažnim vlasnicima / prinudnim upraviteljima zajedničkih dijelova i uređaja zgrada. 2.Pored ove aktivnosti, pojačan nadzor inspektora vršiće se naročito na područjima koja su obuhvaćena izradom novih regulacionih planova u cilju sprečavanje pojave nove i suzbijanja postojeće bespravne gradnje, na sljedeći način: • Kontinuiranim nadzorom građevinskih inspektora; • U saradnji sa nadležnim Kantonalnim organima uprave i građanstvom; • U koordinaciji sa Službom za urbanizam, građenje, katastar i imovinsko - pravne poslove. • Insistiranjem na izmjenama i dopunama Zakona o građenju i drugih zakonskih odredbi čije je prijedloge Općina Travnik već dostavila na razmatranje i usvajanje nadležnom kantonalnom organu. 3.U tekućoj godini pojačan nadzor inspektora usmjeren je i na suzbijanje nelegalnog odlaganja komunalnog i drugog otpada, odnosno čišćenja urbanog i ruralnog područja općine Travnik.Ove aktivnosti kompatibilne su i sa Akcionim planom za realizaciju strateških ciljeva Strategije razvoja općine do 2010.godine a vršiće se na sljedeći način: • Pojačanom kontrolom i kontinuiranim nadzorom komunalnih inspektora glede sprovođenja akcije uključivanja građana u sistem organizovanog odvoza smeća; • U koordinaciji sa Službom za zajedničke i komunalne poslove; • U koordinaciji sa: JKP “Bašbunar”, JKP “Trebišnica” i SRC “Vlašić”; • U saradnji sa građanstvom i NVO. 4.Povećan interes i pojava postavljanja montažnih objekata (kioska) na urbanom području općine,uslovili su i pojačanu kontrolu nad određivanjem lokacija na koje je moguće postavljanje ovakvih objekata. Stoga će ,u koordinaciji sa Službom za urbanizam, građenje, katastar i imovinsko - pravne poslove,općinski inspektori kontinuiranom kontrolom u 2009.godini nastojati da urede ovu oblast kako bi se izvršila identifikacija lokacija za ove objekte i uklanjanje montažnih objekata za koje nije moguće izdati odobrenje za lociranje.