1 1 1 1 1
Polazeći od važnosti i neodložive potrebe sistemskom pristupu razvoja turističkih potencijala na području Vlašića i Srednjobosanskog kantona, te na osnovu dosadašnjih pripremnih aktivnosti, a na inicijativu Udruženja „Vlašić planet života“ Travnik i Holandske organizacije za razvoj SNV, održan je prvi inicijativni sastanak zainteresovanih strana za pokretanje postupka izrade Master/Poslovnog plana za područje Vlašića. Osnovni cilj Master plana je priprema strateških smjernica sa konkretnim radnjama u pogledu budućeg razvoja turizma na Vlašiću koje trebaju biti osnov za prostorni i ekonomski razvoj Travnika i Srednjobosanskog kantona. Najveći značaj ovog dokumenta je stvaranje strateškog okvira za budući održivi razvoj Vlašića. Predstvnik Holandske organizacije za razvoj SNV, g. Samy Hermas iskazao je opredjeljenost SNV-a u pružanju podrške ovoj inicijativi posebno zbog činjenice da se ovako značajni projekti planiraju povezivanjem lokalnih aktera u smislu razvoja. Također je dat pregled zajedničkih aktivnosti sa NVO „Vlašić planet života“ oko inicijative za Master plan Vlašića. Istaknuta je neophodnost provodjenja adekvatne procedure u smislu preuzimanja liderstva nad procesom i pokretanje procedure izrade projektog zadatka za Master plan,itd. Također je naglašena mogućnost učešća stranih i domaćih partnera u realizaciji ovakvih inicijativa u smislu sufinansiranja kroz partnerske odnose.Naglašena je neophodnost sistemskom pristupu razvoja turizma, njegova važnost u pristupu EU. SNV, će svojim iskustvom i povezanošću sa raznim akterima unutar i izvan BiH pružiti punu podršku ovom procesu. Prema zaključcima donesenim na ovom sastanku ,prvi konkretan korak koji se treba poduzeti je Određivanje nosilaca izrade Master plana.U vezo ovoga postignuta je saglasnost da nosioci izrade i drugih aktivnosti moraju biti institucije vlasti,odnosno Srednjobosanski kanton i Općina Travnik. Udruženje „Vlašić planet života” uz pomoć SNV će u početnom periodu koordinirati aktivnosti među akterima i uzeti puno učešće u svim fazama procesa a prva obaveza svakako je definisanje projektnog zadatka.