Općinska upravaE - registarKatalog uslugaDokumentiO TravnikuServis 48 sati

Općinska uprava

Press

Utvrđen Nacrt odluke o komunalnim takasama

13.9.2018

Javni uvid u toku , javna rasprava 10.10.2018.

Na osnovu člana 13 Stav 2 točka 4 Zakona o principima lokalne samouprave ("(„Službene novine FBiH“ broj 49/06 i 51/09), i člana 91. Statuta Općine Travnik ("Službene novine Općine Travnik", broj 11/05), Općinsko vijeće Travnik, na sjednici održanoj 12.09.2018. godine, d o n i j e l o


ZAKLJUČAK

1.Utvrđuje se Nacrt Odluke odluke o općinskim komunalnim taksama.

2.Nacrt Odluke odluke o općinskim komunalnim taksama stavlja se na uvid i javnu raspravu.

3.Javni uvid može se izvršiti na web stranici Općine Travnik i u Službi za ekonomsko - finansijske poslove

4.Glavna javna rasprava bit će održana u Velikoj sali Općine Travnik dana 10.10. 2018.g. sa početkom u 16.30 sati, a mogu prisustvovati svi zainteresirani subjekti.

5.Prijedlozi, primjedbe, mišljenja i sugestije na Nacrt Odluke o općinskim komunalnim taksama dostavit će se Službi za ekonomsko-finansijske poslove koja organizuje i sprovodi javnu raspravu, najkasnije do 15.10. 2018.g. do 16. sati.

6.Služba za ekonomsko-finansijske poslove dužna je da pripremi i dostavi Općinskom vijeću Travnik prijedlog Odluke o općinskim komunalnim taksama, vodeći računa o prijedlozima, mišljenjima i sugestijama iznesenim u toku javne rasprave.


[ Nazad ]

Download