Općinska upravaE - registarKatalog uslugaDokumentiO TravnikuServis 48 sati

Općinska uprava

Press

Javni poziv za dodjelu sredstava iz Budžeta Općine Travnik subvencije za podsticaj razvoja poduzetništva i obrta za 2018.godinu.

6.8.2018

Na osnovu člana 95. Statuta Općine Travnik (Prečišćeni tekst “Službene novine Općine Travnik“, broj 11/05), odredbi Programa utroška sredstava iz Budžeta Općine Travnik subvencije za podsticaj razvoja poduzetništva i obrta u 2018.godinu, broj: 1404/18od 03.08.2018, načelnik Općine Travnik, r a s p i s u j e


J A V N I P O Z I V
za dodjelu sredstava iz Budžeta Općine Travnik subvencije za podsticaj razvoja poduzetništva i obrta za 2018.godinu

I
Program utroška sredstava iz budžeta Općine Travnik za subvencije za podsticaj razvoja poduzetništva i obrta za 2018. god., temelji se na odobrenim sredstvima za ovu namjenu u Budžetu Općine Travnik za 2018.g sa pozicije „Subvencije za podsticaj razvoja poduzetništva i obrta“.

Sredstva namijenjena za podsticaj razvoja poduzetništva i obrta na području Općine Travnik realizovat će se do kraja 2018 godine.

Raspoloživi iznos sredstava za subvencije za podsticaj razvoja poduzetništva i obrta u 2018 godini je 50.000 KM


II


Raspoloživa sredstva utrošit će se za dva Programa, i to:

A) Refundacija troškova osnivanja Obrtničke djelatnosti - osnovno zanimanje u iznosu od 20.000 KM

B) Sufinansiranje troškova obuke, stručnog osposobljavanja i usavršavanja radnika u skladu sa potrebama poduzetnika i obrta na području Općine Travnik, u iznosu od 30.000 KM


Korisnici Programa A su obrtničke radnje u osnovnom zanimanju, osim poljoprivrednih djelatnosti registrovane na području Općine Travnik u 2018.g.

Korisnici Programa B su privredni subjekti sa područja Općine Travnik koji imaju potrebu za upošljavanje novih radnika


III

Program A)
Za Program A refundiraju se, kako troškovi osnivanja obrtničke i srodne djelatnosti (osim poljoprivredne) za nezaposlene osobe sa područja općine Travnik, koje se nalaze na evidenciji Službe za zapošljavanje i planiraju registrovati djelatnost, kao i za osobee koje su već registrovale obrtničku i srodnu djelatnost (osim poljoprivredne), u 2018.g.

Podsticajna sredstva namijenjena su za troškove pokretanja registrovane djelatnosti (nabavka mašina, opreme) neophodnog za registrovanu djelatnost u iznosu do 3.000,00 KM po korisniku .
Program će biti realizovan tokom godine do visine predviđenog iznosa od 20.000KM.

Za ostvarivanje predmetnih podsticaja kandidati su uz prijavu na javni poziv dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju:
- Uvjerenje o prebivalištu (CIPS)
- Rješenje o registraciji obrtničke i srodne djelatnosti ili Uvjerenje da se lice nalazi na evidenciji Službe za zapošljavanje
- Uvjerenje da obrtnik nema obaveza po osnovu poreza (za one koji su registrovani u 2018 g.)
- Biznis plan (osnovni elementi biznis plana su prilog ovog Javnog poziva)
- Ovjerenu izjavu da će nakon odobravanja poticajnih sredstava, registrovanu djelatnost održavati u trajanju od najmanje 24 mjeseca od dana potpisivanja Ugovora o realizaciji Programa, a o čemu će se vršiti provjera uvidom u Registar obrtničkih i srodnih djelatnosti koji se vode u Općini, te posjetama obrtničke radnje od strane predstavnika Općinske administracije.

Odabrani kandidati, koji su već registrovali djelatnost u 2018.g, će odmah potpisati ugovor s Općinom, a oni koji nisu registrovani, Ugovor će potpisati tek nakon registracije.

Bodovanje pristiglih prijava Komisija će vršiti po svakom elementu iz biznis plana ocjenom od 1 do 5.

IV

Za Program B)
Ovim programom nastoji se pružiti šansa nezaposlenim osobama sa područja Općine Travnik, koji se nalaze na evidenciji Službe za zapošljavanje, da kod poslovnih subjekata steknu određena znanja i vještine kroz stručno osposobljavanje i usavršavanje, a radi jačanja konkurentnosti na tržištu rada, povećanje kompetencija i šansi za zapošljavanje.
Program će biti realizovan tokom godine do visine predviđenog iznosa od 30.000KM.

Podsticajna sredstva su namijenjena za finansiranje troškova obuke kandidata sa kojima privredni subjekti zaključe ugovor i isti iznose 400.00 KM/mjesec po kandidatu, za period od 01.09.2018.do 31.12.2018.god (4 mjeseca). Jednom poslovnom subjektu se po Programu može odobriti stručno osposobljavanje i usavršavanje za maksimalno 2 kandidata.

Ukoliko se na Javni poziv ne prijavi dovoljan broj privrednih subjekata prijavljenim subjektima koji zadovolje uslove konkursa može se odobriti i više od dva kandidata.

Korisnik poticajnih sredstava je obavezan odabranog kandidata nakon isteka Ugovora sa Općinom Travnik zadržati u radnom odnosu najmanje još 3 mjeseca.

Za ostvarivanje podsticaja potrebno je dostaviti slijedeću dokumentaciju (orginal ili ovjerene kopije):
- Program obuke kandidata
- Rješenje o registraciji privrednog društva (Općinski sud Travnik), odnosno Rješenje o registraciji privredne djelatnosti (općinska služba za privredu i vanprivredu)
- Dokaz da fizičko ili pravno lice nema obaveza po osnovu poreza i doprinosa (Uvjerenje Porezne uprave, Uvjerenje Uprave za indirektno oporezivanje - ukoliko su PDV obveznici)
- Ovjerenu izjavu:
- da neće otpustiti postojećeg radnika radi zapošljavanja osobe po ovom Programu
- da će zadržati postojeći broj radnika uvećan za broj kandidata po ovom Programu
- da će odabranog kandidata nakon završetka programa zadržati u radnom odnosu minimalno 3 mjeseca
Komisija, koju imenuje načelnik Općine za odabir korisnika za podsticaj, će nakon isteka roka za podnošenje prijava saćiniti listu korisnika po redosljedu uredno podnešenih prijava do utroška sredstava i istu objaviti na oglasnim pločama i web stranici Općine Travnik.

V

Isplata poticajnih sredstava će se izvršiti putem transakcijskih računa korisnika otvorenih kod poslovnih banaka. U slučaju da planirani iznos sredstava za određenu vrstu poticaja iz objektivnih razloga u cjelosti ne bude utrošen, načelnik Općine Travnik može, uz saglasnost Privrednog savjeta, neutrošena sredstva usmjeriti na realizaciju drugog podsticaja iz ovog Programa.


VI

Javni poziv za dodjelu sredstava iz Budžeta Općine Travnik subvencije za posticaj razvoja poduzetništva i obrta za 2018.godinu ostaje otvoren od 06.08.2018.g. do 21.08.2018.g.

Prijave na Javni poziv sa potrebnom dokumentacijom predaju se na Protokol Općine Travnik ili putem pošte na adresu:

“Općina Travnik, Služba za razvoj, privredu i vanprivredu
Ul. Konatur bb, 72270 Travnik”

Prijave se podnose u zatvorenoj koverti sa naznakom “Prijava na javni poziv za dodjelu sredstava iz Budžeta Općine Travnik subvencije za podsticaj razvoja poduzetništva i obrta za 2018.godinu” sa naznakom programa na koji se oodnosi prijava (“Program A” ili “Program B”), i naznakom. “Ne otvaraj”.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Liste odabbranih korisnika po Programu A i Programu B će biti objavljene na oglasnim pločama i web stranici Općine Travnik.

Broj: 01_________/18
Datum: 03.08.2018. godine N A Č E L N I K

Admir Hadžiemrić, dipl.ecc.


[ Nazad ]

Download