Općinska upravaE - registarKatalog uslugaDokumentiO TravnikuServis 48 sati

Općinska uprava

Press

Javni uvid u postupak izdavanja okolišne dozvole za proizvodni objekat "VES" Nova Bila

10.4.2018

Služba za urbanizam, građenje, katastar i imovinsko pravne poslove općine Travnik, na temelju članka 36. i 38. Zakona o zaštiti okoliša („Sl. Novine SBK/KSB“ br.4/05) i članka 3. i 5. Pravilnika o pogonima i postrojenjima koji se mogu izgraditi i pustiti u rad samo ako imaju okolišnu dozvolu („Sl. Novine SBK/KSB“ br.5/06), stavlja na:

J A V N I U V I D
postupak izdavanje okolišne dozvole
za proizvodni objekat „VES“ d.o.o. Nova Bila
u terminu od 03.04.2018. god. do 20.04.2018.god.


1.OPĆI PODACI O VLASNIKU/INVESTITORU
1.1.Naziv kompanije/poduzeća: VES“ d.o.o. Nova Bila
1.2.Vrsta zahtjeva: proizvodni objekat- pogon za primarnu preradu drveta, prateći sadržaji
1.3.Adresa: Nova Bila
1.4.Službena kontakt/odgovorna osoba: direktor Željko Bikić
1.5.vrsta/šifra djelatnosti: 416.10 (20.101) piljenje i blanjanje –proizvodnja rezane građe, impregnacija drveta

2.LOKACIJA POGONA I POSTROJENJA
2.1.Općina: Travnik
2.2.Naselje/Lokalitet; Nova Bila
2.3.Zemljište: kč.br. 778/3 ko. Pokrajčići, kp.br.112/5 ko. Nova Bila.
2.4.Vlasnik objekta/zemljišta: Željko Bikić iz Nova bila bb

3.PRILOŽENA DOKUMENTACIJA: Plan Aktivnosti izdavanje okolišne dozvole broj:03-07/17-PA i Plan upravljanja otpadom broj:03-07/17-PUO izrađeni od „EXPERT“ d.o.o. Vitez, srpanj 2017.god.,Kopija katast. plana, Posjedovni list, Zk uložak, Urbanistička suglasnost broj:04/02-23-787/02 od 30.05.2002.god., Odobrenje za građenje broj;04/06-23-4-36/03 od 27.05.2013.god. Rješenje Ministarstva gospodarstva SBK/KSB broj:03-18-284/02 od 18.08.2003.god. o obavljanju djelatnosti rezanja drveta, Aktualni izvod iz sudskog registra, Uvjerenje o poreznoj registraciji, Ugovor sa JKP „Trebišnjica“ Nova Bila.
4.1.javni poziv: istaknut na oglasnoj ploči; Općina Travnik, Mjesna zajednica Nova Bila, vidnom mjestu na objektu i web stranici općine Travnik.
4.2.javni uvid:u Službi, od 03.04.2018.do 20.04.2018.g. soba br.41 od 11.oo-15,oo sati.
4.3.javna rasprava:prostorije MZ Nova Bila 17.04.2018.god. (utorak) u 13,oo sati
4.4.zainteresirana javnost: komentare, primjedbe i prijedloge dati na javnoj raspravi i/ili dostaviti Službi za urbanizam, građenje, katastar i imovinsko pravne poslove, do 20.04.2018.god. do 18,oo sati, poštom na adresu općina Travnik, Konatur bb, neposredno na protokol i/ili na e-mail azra.balagic@opcinatravnik.com.ba.


[ Nazad ]