Općinska upravaE - registarKatalog uslugaDokumentiO TravnikuServis 48 sati

Općinska uprava

Press

ISPRAVKA JAVNOG OGLASA za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme

25.1.2018

Na osnovu člana 20., 23. do 26. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH” broj 49/05, člana 62. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji službi za upravu Općine Travnik (Prečišćeni tekst „Službene novine Općine Travnik”, broj 8/17) i člana 6. Pravilnika o radnim odnosima („Službene novine Općine Travnik”, broj 8/17), načelnik Općine Travnik, o b j a v l j u j e
ISPRAVKU JAVNOG OGLASA
za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme
Vrši se ispravka Javnog oglasa za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme broj 01-34-3-120/18, objavljenog u dnevnim novinama „Večernji list", dana 19.01.2018. godine, u dnevnim novinama „Oslobođenje“ dana 19.01.2018. godine i na web stranici Općine Travnik dana 18.01.2018. godine, tako što se postojeći tekst dopunjava
„U radni odnos može biti primljen kandidat koji nema položen stručni ispit, s tim da je isti dužan položiti kako je to predviđeno članom 32. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji BiH (“Službene novine FBiH”, broj 49/05).“
U ostalom dijelu tekst Javnog oglasa ostaje neizmjenjen
N A Č E L N I K
Admir Hadžiemrić, dipl.ecc.s.r.


[ Nazad ]

Download