Općinska upravaE - registarKatalog uslugaDokumentiO TravnikuServis 48 sati

Općinska uprava

Press

Javni uvid u postupak izdavanje okolišne dozvole za poslovni objekt- Benzinska pumpa „TIOIL“ lokalitet „Gospino vrilo“

25.4.2017

Služba za urbanizam, građenje, katastar i imovinsko pravne poslove općine Travnik, na osnovu člana 36. i 38. Zakona o zaštiti okoliša („Sl. Novine SBK/KSB“ br.4/05) i člana 3. i 5. Pravilnika o pogonima i postrojenjima koji se mogu izgraditi i pustiti u rad samo ako imaju okolišnu dozvolu („Sl. Novine SBK/KSB“ br.5/06), stavlja na:

J A V N I U V I D
postupak izdavanje okolišne dozvole
za poslovni objekt- Benzinska pumpa „TIOIL“ lokalitet „Gospino vrilo“
u terminu od 18.04. do 17.05.2017.god.

1.OPĆI PODACI O VLASNIKU/INVESTITORU
1.1.Naziv kompanije/poduzeća: „TIOIL“ d.o.o. Stara Bila, Vitez
1.2.Vrsta zahtjeva: lokacija poslovnog objekta, postrojenja i prateći sadržaji
1.3.Adresa: Travnik,
1.4.Kontakt/odgovorna osoba: Julijana Matošević, direktorica
1.5.vrsta/šifra djelatnosti: benzinska crpka; šifra djelatnosti: 46.71

2.LOKACIJA POGONA I POSTROJENJA
2.1.Općina: Travnik
2.2.Naselje/Lokalitet; Gospino Vrilo“
2.3.Zemljište: kp.br.874 i kp.br.875 Ko.Orašje
2.4.Vlasnik objekta/zemljišta: „TIOIL“ d.o.o. Stara Bila

3.PRILOŽENA DOKUMENTACIJA: Elaborat zaštite okoliša i Plan upravljanja otpadom izrađeni od „Expert“ d.o.o Vitez, šifra;01-03/17-ZO od 17.03.2017.god., Glavni projekt izrađen od „Ledić Arhitektura“ d.o.o. Dolac na Lašvi, šifra; 30-01/17-A, januar 2017.god., Glavni projekt priključka benzinske pumpe na magistralni put izrađen od „VELEMONT“ d.o.o. Sarajevo, srpanj 2013.god., Rješenje JP Ceste FBiH broj:UP-1-02.2-23-268/14-EĆ od 2.12.2014.god., Rješenje Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva broj:04-24-498/14 od 06.11.2014.god.,Suglasnost „Franjevački Samostan Guča Gora“, br.75/2014., Kopija katastarskog plana, Posjedovni list.

4. UČEŠČE JAVNOSTI
4.1.javni poziv: istaknut na oglasnoj ploči; Općina Travnik, Mjesna zajednica Kalibunar, Mjesna zajednica Kraljevice, vidnom mjestu na objektu i web stranici općine Travnik.
4.2.javni uvid: u Službi, od 18.04. do 17.05.2017.god. soba br.41, od 11.oo-15,oo sati.
4.3.javna rasprava:prostorije Osn.škole Ovčarevo 10.05.2017.god. (srijeda) u 13,oo sati
4.4.zainteresovana javnost: komentare, primjedbe i prijedloge dati na javnoj raspravi i/ili dostaviti Službi za urbanizam, građenje, katastar i imovinsko pravne poslove, do 25.10.2016.god. do 12,oo sati, poštom na adresu općina Travnik, Konatur bb, neposredno na protokol i/ili na e-mail marija.marin@opcinatravnik.com.ba.


[ Nazad ]