Na osnovu člana 11. Stav 1. Tačka c. Pravilnika o načinu utvrđivanja uslova za određivanje zona sanitarne zaštite i zaštitnih mjera za izvorišta vode za javno sandbijevanje stanovništva (Službene novine FBiH, broj:88/12) i člana 147. Zakona o upravnom postupku (Službene novine FBiH, broj:2/98), Služba za razvoj, privredu i vanprivredu poziva građane MZ Stari Grad, MZ Centar, MZ Kalibunar, JKP “Bašbunar “ – u stečaju kao i ostale zainteresovane građane, zainteresovane privredne subjekte, fizička i pravna lica na JAVNU RASPRAVU o Elaboratu – zaštite izvorišta “BAŠBUNAR” Javna rasprava će se održati 12.09.2018. godine u 13,00 sati u maloj Sali Općine Travnik. Uvid u Elaborat zaštite izvorišta „Bašbunar” zainteresovani mogu izvršiti u zgradi Općine Travnik – soba broj 35, kontakt osoba Elma Pružan ili stranici www.opcinatravnik.com.ba. UČEŠĆE JAVNOSTI: -Javni poziv istaknut na oglasnoj ploči, Općine; MZ Sari Grad, MZ Centar, MZ Kalibunar i web stranici općine Travnik, -Javni uvid u prostorijama Službe za razvoj, privredu i vanprivredu, soba br:35, -Javna rasprava: Mala sala Općine Travnik 12.09.2018.god u 13,00 sati, -Pismene primjedbe dostaviti Službi za razvoj, privredu i vanprivredu do 21.09.2018.godine, poštom na adresu Općina Travnik, Konatur bb ili na emajl:Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli..
U okviru projekta „TRIK za nove mogućnosti u zapošljavanju i poduzetništvu“ raspisan je drugi Javni poziv za apliciranje za mjesto u Inkubatoru Centra za edukaciju mladih u Travniku „Bee Zone“. Projekt se implementira u okviru krovnog projekta „Podrška lokalnim partnerstvima za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini“, kojeg financira EU, a provodi Međunarodna organizacija rada (ILO). Poslovni Inkubator je odjel Centra za edukaciju mladih u Travniku koji pomaže mladim poduzetnicima u razvijanju poslovnih ideja i stvaranju novih poslova. Preduzećima u inkubatoru „Bee Zone“ nudimo: - pozitivno poduzetničko okruženje; -stručnu podršku u jačanju preduzetničkih vještina; - stručnu podršku u razvoju poslovnog modela; - mentorsku podršku u razradi i finalizaciji poslovnog plana; - podršku u javnom prezentiranju i prezentiranju ideje investitorima; -finansijsku podršku u izradi prototipa proizvoda i/ili usluge; -finansijsku investiciju i dugoročno mentorstvo, zavisno od pokazatelja biznis plana i ocjene stručne komisije. Inovativne ideje koje imaju potencijal rasta i stvaranja novih radnih mjesta moći će koristiti bespovratna start up sredstva u vrijednosti do 10 000 KM po jednom aplikantu. Na poziv mogu aplicirati osobe od 18-35 godina iz Bosne i Hercegovine i inostranstva, koje imaju inovativne ideje bazirane na znanju i žele pokrenuti vlastiti posao. Javni poziv je otvoren do 21. septembra 2018. godine. Vodeći partner u projektu je Regionalna razvojna agencija za regiju Centralna BiH - REZ, a partneri su: Općina Travnik, Centar za edukaciju mladih – CEM, Sveučilište/Univerzitet "Vitez" u Travniku, Služba za zapošljavanje SBK/KSB, GS tmt d.o.o. Travnik i NOBIL d.o.o. Nova Bila. JAVNI POZIV i APLIKACIJSKI OBRAZAC u cjelosti možete preuzeti na: www.rez.ba www.cem.ba www.beezone.ba
Na osnovu člana 29. Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije Bosne i Hercegovine («Sl.novine Federacije BiH», broj 2/06), člana 28. Zakona o prostornom uređenju („Službene novine SBK/KSB“,broj: 11/14) i člana 57. Uredbe o jedinstvenoj metodologiji za izradu dokumenata prostornog uređenja (Službene novine Federacije BiH 63/04) i člana 91. Statuta Općine Travnik („Službene Novine Općine Travnik“, broj 11/05), Općinsko vijeće Općine Travnik na 16. sjednici održanoj dana 31.07.2018. godine, d o n o s i: ZAKLJUČAK 1.Utvrđuje se Nacrt Izmjene i dopune Regulacionog plana „Centar I“ lokalitet „Centar I - Zenjak - Centralni gradski trg“ Travnik, sa Nacrtom Odluke o provođenju 2.Nacrt Izmjene i dopune Regulacionog plana „Centar I“ lokalitet „Centar I - Zenjak - Centralni gradski trg“ Travnik, sa Nacrtom Odluke o provođenju Plana stavlja se na javni uvid i javnu raspravu, u skladu sa usvojenim Programom i planom aktivnosti 3.Javni uvid će se obaviti u periodu od 30 dana u prostorijama Općine Travnik u Centru za pružanje usluga gradjanima - Centru za dozvole. 4.Javne rasprave održati će se u klubovima vijećnika Općinskog vijeća, radnim tijelima Općinskog vijeća, političkim partijama koje participiraju u Općinskom Vijeću, na zborovima gradjana, na sastancima sa Javnim preduzećima (Elektroprivreda, Telecom, Komunalna preduzeća... ) i ostalim zainteresovanim subjektima, a trajat će 15 dana tj. od 03.09.2018. do 20.09.2018. godine. 5.Glavna javna rasprava sa uključivanjem javnosti održat će se 21.09.2018. u prostorijama zgrade Općine Travnik u 17,00 sati. 6.Prijedlozi, primjedbe, mišljenja i sugestije na Nacrt Izmjene i dopune Regulacionog plana „Centar I“ lokalitet „Centar I - Zenjak - Centralni gradski trg“ Travnik, dostaviti će se u pisanoj formi Nosiocu pripreme odnosno Službi za urbanizam, građenje, katastar i imovinsko-pravne poslove, koja organizuje i sprovodi javnu raspravu, a najkasnije 7 dana nakon održane Javne rasprave. 7.Služba za urbanizam, građenje, katastar i imovinsko-pravne poslove dužna je da dostavi Zapisnik sa javne rasprave i iznesene prijedloge, mišljenja, i sugestije Nosiocu izrade planske dokumentacije, koji je u obavezi ugraditi opravdane primjedbe, prijedloge i sugestije date u toku javnog uvida i javne rasprave i dostaviti odgovor na primjedbe koje nisu ugrađene. 8.Služba za urbanizam, građenje, katastar i imovinsko-pravne poslove dužna je da pripremi i podnese Općinskom vijeću Travnik Prijedlog Izmjene i dopune Regulacionog plana „Centar I“ lokalitet „Centar I - Zenjak - Centralni gradski trg“ Travnik, vodeći računa o prijedlozima iznesenim na javnoj raspravi. 9.U postupku donošenja rješenja o urbanističkoj saglasnosti, na području na kojem je izrada regulacionog plana, prvostepeni organ, može, po službenoj dužnosti, do usvajanja Plana, pribavlja stručno mišljenje Nosioca izrade Plana, u skladu sa usvojenom osnovom ili Nacrtom plana. 10.Ovaj Zaključak će biti dostavljen klubovima vijećnika Općinskog vijeća, radnim tijelima Općinskog vijeća, političkim partijama koje participiraju u Općinskom Vijeću, Javnim preduzećima (Elektroprivreda, Telecom, Komunalna preduzeća) i dr.
Na osnovu člana 29. Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije Bosne i Hercegovine («Sl.novine Federacije BiH», broj 2/06), člana 28. Zakona o prostornom uređenju („Službene novine SBK/KSB“,broj: 11/14) i člana 57. Uredbe o jedinstvenoj metodologiji za izradu dokumenata prostornog uređenja (Službene novine Federacije BiH 63/04) i člana 91. Statuta Općine Travnik („Službene Novine Općine Travnik“, broj 11/05), Općinsko vijeće Općine Travnik na 16. sjednici održanoj dana 31.07.2018. godine, d o n o s i: ZAKLJUČAK 1.Utvrđuje se Nacrt Izmjene i dopune dijela Regulacionog plana “HPBŠ“ lokalitet „Rozencvajg - Zelena pijaca - Čabruša - Bosanska ulica - Obdanište, Travnik, sa Nacrtom Odluke o provođenju. 2.Nacrt Izmjene i dopune dijela Regulacionog plana “HPBŠ“ lokalitet „Rozencvajg - Zelena pijaca - Čabruša - Bosanska ulica - Obdanište, Travnik, sa Nacrtom Odluke o provođenju Plana stavlja se na javni uvid i javnu raspravu, u skladu sa usvojenim Programom i planom aktivnosti 3.Javni uvid će se obaviti u periodu od 30 dana u prostorijama Općine Travnik u Centru za pružanje usluga gradjanima - Centru za dozvole. 4.Javne rasprave održati će se u klubovima vijećnika Općinskog vijeća, radnim tijelima Općinskog vijeća, političkim partijama koje participiraju u Općinskom Vijeću, na zborovima gradjana, na sastancima sa Javnim preduzećima (Elektroprivreda, Telecom, Komunalna preduzeća... ) i ostalim zainteresovanim subjektima, a trajat će 15 dana tj. od 03.09.2018. do 20.09.2018. godine. 5.Glavna javna rasprava sa uključivanjem javnosti održat će se 21.09.2018. u prostorijama zgrade Općine Travnik u 17,00 sati. 6.Prijedlozi, primjedbe, mišljenja i sugestije na Nacrt Nacrt Izmjene i dopune dijela Regulacionog plana “HPBŠ“ lokalitet „Rozencvajg - Zelena pijaca - Čabruša - Bosanska ulica - Obdanište, Travnik, dostaviti će se u pisanoj formi Nosiocu pripreme odnosno Službi za urbanizam, građenje, katastar i imovinsko-pravne poslove, koja organizuje i sprovodi javnu raspravu, a najkasnije 7 dana nakon održane Javne rasprave. 7.Služba za urbanizam, građenje, katastar i imovinsko-pravne poslove dužna je da dostavi Zapisnik sa javne rasprave i iznesene prijedloge, mišljenja, i sugestije Nosiocu izrade planske dokumentacije, koji je u obavezi ugraditi opravdane primjedbe, prijedloge i sugestije date u toku javnog uvida i javne rasprave i dostaviti odgovor na primjedbe koje nisu ugrađene. 8.Služba za urbanizam, građenje, katastar i imovinsko-pravne poslove dužna je da pripremi i podnese Općinskom vijeću Travnik Prijedlog Nacrt Izmjene i dopune dijela Regulacionog plana “HPBŠ“ lokalitet „Rozencvajg - Zelena pijaca - Čabruša - Bosanska ulica - Obdanište, Travnik, vodeći računa o prijedlozima iznesenim na javnoj raspravi. 9.U postupku donošenja rješenja o urbanističkoj saglasnosti, na području na kojem je izrada regulacionog plana, prvostepeni organ, može, po službenoj dužnosti, do usvajanja Plana, pribavlja stručno mišljenje Nosioca izrade Plana, u skladu sa usvojenom osnovom ili Nacrtom plana. 10.Ovaj Zaključak će biti dostavljen klubovima vijećnika Općinskog vijeća, radnim tijelima Općinskog vijeća, političkim partijama koje participiraju u Općinskom Vijeću, Javnim preduzećima (Elektroprivreda, Telecom, Komunalna preduzeća) i dr.
Povodom nastupajućeg Kurban – Bajrama, u ime Općine Travnik i svoje lično ime svim muslimanima, načelnik Općine i predsjedavajuća Općinskog vijeća upućuju iskrene čestitke.
[IMAGE]kotor_varos.jpg[/IMAGE] U cilju međusobne saradnje u ostvarivanju zadataka iz oblasti civilne zaštite i stalnog praćenja i koordiniranja aktivnosti i pružanja međusobne pomoći, predstavnici Službe za civilnu zaštitu, pomoćnica načelnika Nura Adilović i stručni savjetnik za mjere zaštite i spašavanja Danijel Torlić, dana 13.08.2018. godine posjetili su Službu civilne zaštite Općine Kotor Varoš. Radnom sastanku je prisustvovao rukovodilac Službe gosp. Gostimir Milić Prilikom posjete razgovarali su o tome da će međusobno sarađivati i pružati pomoć u zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih, kulturnih i drugih dobara od opasnosti i posljedica prirodnih nesreća, tehnoloških, ekoloških i drugih nesreća i opasnosti velikih razmjera koje ne poznaju međuopćinske i međuentitetske linije razgraničenja, a naročito u: - planiranju i provođenju preventivnih mjera zaštite od poplava, potresa, požara, radiološke opasnosti, zaraznih bolesti, tehnoloških i drugih nesreća i opasnosti; - međusobnom obavještavanju o opasnostima, nastanku i posljedicama prirodnih i drugih nesreća; - međusobnoj pomoći u zaštiti, spašavanju i otklanjanju posljedica prirodnih i drugih nesreća; - obrazovanju i osposobljavanju pripadnika štabova, službi i jedinica civilne zaštite i drugih nosilaca zaštite i spašavanja kroz informativne sastanke, kurseve, seminare i druge vidove obuke, te organizivanju i izvođenju zajedničkih vježbi za zaštitu i spašavanje.
Poredstavnici projekta "Dijalog za budućnost" sutra, 10.08.2018. godine“ će u zgradi Općine u Travniku sa početkom u 10:30 sati održati„Dane otvorenih vrata“, te će ovom prilikom svi zainteresovani moći dobiti odgovore na pitanja vezana za popunjavanje potrebne dokumentacije, a u cilju što bolje pripreme projektnih prijedloga. Ovo je jedinstvena prilika za javne institucije (ustanove, organizacije), organizacije civilnog društva, neformalne grupe i pojedince, koji su posvećeni izgradnji mira i promovisanju društvene kohezije i raznolikosti u Bosni i Hercegovini, da u saradnji sa agencijama Ujedinjenih naroda - UNICEF, UNESCO i UNDP, daju svoj doprinos i dobiju podršku za dalji razvoj i promociju pozitivnih društvenih praksi. Dani otvorenih vrata su javni i svi zainteresovani mogu prisustvovati ovom informativnom sastanku o pripremi projektnog prijedloga u okviru ovog poziva.
Na osnovu člana 95. Statuta Općine Travnik (Prečišćeni tekst “Službene novine Općine Travnik“, broj 11/05), odredbi Programa utroška sredstava iz Budžeta Općine Travnik subvencije za podsticaj razvoja poduzetništva i obrta u 2018.godinu, broj: 1404/18od 03.08.2018, načelnik Općine Travnik, r a s p i s u j e J A V N I P O Z I V za dodjelu sredstava iz Budžeta Općine Travnik subvencije za podsticaj razvoja poduzetništva i obrta za 2018.godinu I Program utroška sredstava iz budžeta Općine Travnik za subvencije za podsticaj razvoja poduzetništva i obrta za 2018. god., temelji se na odobrenim sredstvima za ovu namjenu u Budžetu Općine Travnik za 2018.g sa pozicije „Subvencije za podsticaj razvoja poduzetništva i obrta“. Sredstva namijenjena za podsticaj razvoja poduzetništva i obrta na području Općine Travnik realizovat će se do kraja 2018 godine. Raspoloživi iznos sredstava za subvencije za podsticaj razvoja poduzetništva i obrta u 2018 godini je 50.000 KM II Raspoloživa sredstva utrošit će se za dva Programa, i to: A) Refundacija troškova osnivanja Obrtničke djelatnosti - osnovno zanimanje u iznosu od 20.000 KM B) Sufinansiranje troškova obuke, stručnog osposobljavanja i usavršavanja radnika u skladu sa potrebama poduzetnika i obrta na području Općine Travnik, u iznosu od 30.000 KM Korisnici Programa A su obrtničke radnje u osnovnom zanimanju, osim poljoprivrednih djelatnosti registrovane na području Općine Travnik u 2018.g. Korisnici Programa B su privredni subjekti sa područja Općine Travnik koji imaju potrebu za upošljavanje novih radnika III Program A) Za Program A refundiraju se, kako troškovi osnivanja obrtničke i srodne djelatnosti (osim poljoprivredne) za nezaposlene osobe sa područja općine Travnik, koje se nalaze na evidenciji Službe za zapošljavanje i planiraju registrovati djelatnost, kao i za osobee koje su već registrovale obrtničku i srodnu djelatnost (osim poljoprivredne), u 2018.g. Podsticajna sredstva namijenjena su za troškove pokretanja registrovane djelatnosti (nabavka mašina, opreme) neophodnog za registrovanu djelatnost u iznosu do 3.000,00 KM po korisniku . Program će biti realizovan tokom godine do visine predviđenog iznosa od 20.000KM. Za ostvarivanje predmetnih podsticaja kandidati su uz prijavu na javni poziv dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju: - Uvjerenje o prebivalištu (CIPS) - Rješenje o registraciji obrtničke i srodne djelatnosti ili Uvjerenje da se lice nalazi na evidenciji Službe za zapošljavanje - Uvjerenje da obrtnik nema obaveza po osnovu poreza (za one koji su registrovani u 2018 g.) - Biznis plan (osnovni elementi biznis plana su prilog ovog Javnog poziva) - Ovjerenu izjavu da će nakon odobravanja poticajnih sredstava, registrovanu djelatnost održavati u trajanju od najmanje 24 mjeseca od dana potpisivanja Ugovora o realizaciji Programa, a o čemu će se vršiti provjera uvidom u Registar obrtničkih i srodnih djelatnosti koji se vode u Općini, te posjetama obrtničke radnje od strane predstavnika Općinske administracije. Odabrani kandidati, koji su već registrovali djelatnost u 2018.g, će odmah potpisati ugovor s Općinom, a oni koji nisu registrovani, Ugovor će potpisati tek nakon registracije. Bodovanje pristiglih prijava Komisija će vršiti po svakom elementu iz biznis plana ocjenom od 1 do 5. IV Za Program B) Ovim programom nastoji se pružiti šansa nezaposlenim osobama sa područja Općine Travnik, koji se nalaze na evidenciji Službe za zapošljavanje, da kod poslovnih subjekata steknu određena znanja i vještine kroz stručno osposobljavanje i usavršavanje, a radi jačanja konkurentnosti na tržištu rada, povećanje kompetencija i šansi za zapošljavanje. Program će biti realizovan tokom godine do visine predviđenog iznosa od 30.000KM. Podsticajna sredstva su namijenjena za finansiranje troškova obuke kandidata sa kojima privredni subjekti zaključe ugovor i isti iznose 400.00 KM/mjesec po kandidatu, za period od 01.09.2018.do 31.12.2018.god (4 mjeseca). Jednom poslovnom subjektu se po Programu može odobriti stručno osposobljavanje i usavršavanje za maksimalno 2 kandidata. Ukoliko se na Javni poziv ne prijavi dovoljan broj privrednih subjekata prijavljenim subjektima koji zadovolje uslove konkursa može se odobriti i više od dva kandidata. Korisnik poticajnih sredstava je obavezan odabranog kandidata nakon isteka Ugovora sa Općinom Travnik zadržati u radnom odnosu najmanje još 3 mjeseca. Za ostvarivanje podsticaja potrebno je dostaviti slijedeću dokumentaciju (orginal ili ovjerene kopije): - Program obuke kandidata - Rješenje o registraciji privrednog društva (Općinski sud Travnik), odnosno Rješenje o registraciji privredne djelatnosti (općinska služba za privredu i vanprivredu) - Dokaz da fizičko ili pravno lice nema obaveza po osnovu poreza i doprinosa (Uvjerenje Porezne uprave, Uvjerenje Uprave za indirektno oporezivanje - ukoliko su PDV obveznici) - Ovjerenu izjavu: - da neće otpustiti postojećeg radnika radi zapošljavanja osobe po ovom Programu - da će zadržati postojeći broj radnika uvećan za broj kandidata po ovom Programu - da će odabranog kandidata nakon završetka programa zadržati u radnom odnosu minimalno 3 mjeseca Komisija, koju imenuje načelnik Općine za odabir korisnika za podsticaj, će nakon isteka roka za podnošenje prijava saćiniti listu korisnika po redosljedu uredno podnešenih prijava do utroška sredstava i istu objaviti na oglasnim pločama i web stranici Općine Travnik. V Isplata poticajnih sredstava će se izvršiti putem transakcijskih računa korisnika otvorenih kod poslovnih banaka. U slučaju da planirani iznos sredstava za određenu vrstu poticaja iz objektivnih razloga u cjelosti ne bude utrošen, načelnik Općine Travnik može, uz saglasnost Privrednog savjeta, neutrošena sredstva usmjeriti na realizaciju drugog podsticaja iz ovog Programa. VI Javni poziv za dodjelu sredstava iz Budžeta Općine Travnik subvencije za posticaj razvoja poduzetništva i obrta za 2018.godinu ostaje otvoren od 06.08.2018.g. do 21.08.2018.g. Prijave na Javni poziv sa potrebnom dokumentacijom predaju se na Protokol Općine Travnik ili putem pošte na adresu: “Općina Travnik, Služba za razvoj, privredu i vanprivredu Ul. Konatur bb, 72270 Travnik” Prijave se podnose u zatvorenoj koverti sa naznakom “Prijava na javni poziv za dodjelu sredstava iz Budžeta Općine Travnik subvencije za podsticaj razvoja poduzetništva i obrta za 2018.godinu” sa naznakom programa na koji se oodnosi prijava (“Program A” ili “Program B”), i naznakom. “Ne otvaraj”. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje. Liste odabbranih korisnika po Programu A i Programu B će biti objavljene na oglasnim pločama i web stranici Općine Travnik. Broj: 01_________/18 Datum: 03.08.2018. godine N A Č E L N I K Admir Hadžiemrić, dipl.ecc.