Obzirom da se na prethodno obajavljen konkurs za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola deficitarnih zanimanj koji je bio objavljen u period od 14.05. do 04.06.2018.godine, nije prijavio dovoljan broj učenika ponovo se raspisuje konkurs za dodjelu stipendija redovnim učenicima srednjih škola deficitarnih zanimanja sa područja općine Travnik u akademskoj 2017./2018.godini. Kompletan tekst Konkursa može se preuzeti na linku ispod teksta.
U skladu sa planiranim aktivnostima Općinskom vijeću Travnik prezentovana je informacija o realizaciji projekata infrastrukture u 2017. godini. Riječ je i infrastrukturnim projektima iz sredstava Budžeta Općine i sredstava koje je Općina osigurala od viših nivoa vlasti. Tabelarni pregled ovih projekata,sa stupnjem realizacije može se preuzeti na linku ispod teksta.
Općinsko vijeće Tarvnik na svojoj sjednici održanoj 05.06.2018. dalo je saglasnost na prijedlog infrastrukturnih projekata koji će se finansirati iz kreditnog zaduženja Općine Travnik. Inače , radi se o projektima za koje su već urađeni projekti sa svim pratećim dokumentima te okončane sve druge pripreme za realizaciju istih. Ono što ohrabruje jeste čunjenica da se radi o razvojnim projektima koji se poklapaju sa strateškim ciljevima . Tabelarni pregled projekata može se preuzeti na linku ispod teksta.
Predsjedavajuća Općinskog vijeća Travnik, Vlatka Lukić zakazala je 15. REDOVNU sjednicu Općinskog vijeća , koja će se održati 05.06. 2018. godine (UTORAK), u 9ºº sati, u Velikoj sali Općine Travnik. Za sjednicu je utvrđen sljedeći; Dnevni red 1.Izvještaj o izvršenju budžeta Općine Travnik za period 1.1. do 31.12. 2017. godine i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o izvršenju budžeta Općine Travnik za period 1.1. do 31.12. 2017. godine 2.Izvještaj o utrošku budžetske rezerve za period 1.1. do 31.12. 2017. godine i donošenje zaključka o usvajanju Izvještaja o utrošku budžetske rezerve za period 1.1. do 31.12. 2017. godine 3.Izvještaj o izvršenju budžeta Općine Travnik za period 1.1. do 31.3. 2018. godine i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o izvršenju budžeta Općine Travnik za period 1.1. do 31.3. 2018. godine 4.Izvještaj o utrošku budžetske rezerve za period 1.1. do 31.3. 2018. godine i donošenje zaključka o usvajanju Izvještaja o utrošku budžetske rezerve za period 1.1. do 31.3. 2018. godine 5.Rebalans budžeta Općine Travnik za 2018. godinu i donošenje Odluke o usvajanju Rebalansa budžeta Općine Travnik za 2018. godinu 6.Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju Normativno pravnog Odbora 7.Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o imenovanju Komisije za mlade 8.Davanje saglasnosti na prijedlog infrastrukturnih projekata koji će se finansirati iz kreditnog zaduženja 9.Izvještaj o primjeni pozitivnih propisa i stalnoj kontroli osiguranog adekvatnog smještaja za raseljena lica i lica sa socijalnim statusom za 2017. godinu 10.Izvještaj o realiziranju projekata obnove stambenih jedinica izbjeglih i raseljenih lica u 2017. godini 11.Informacija o realizaciji projekata infrastrukture u 2017. godini 12.Informacija o realizaciji odabranih projekata nevladinih organizacija koje su se finansirale iz budžeta Općine Travnik u 2017. godini
U okviru zvanične posjete delegacije Ambasade Republike Bugarske Srednjobosanskom kantonu sutra će u zgradi Općine Travnik sa početkom u 11:30 biti upriličen i sasatanak sa načelnicima Općina SBK. Ovom prilikom gostima će biti prezentovane mogućnosti i privredni potencijal ove regije a kako je tema sastanka “privlačenje sredstava iz fondova EU za lokalne zajednice u BiH”ovakvi sastanci se smatraju veoma važnom podrškom.
Radni tim načelnika Općine Travnik za prevenciju i sprječavanje korupcije danas je otvorio kutiju sa pristiglim prijavama
Tradicionalni gradski iftar kojeg organizuje načelnik Općine Travnik, Admir Hadžiemrić ove godine planiran je za 26.05.2018.godine ispred prostorija HO “Merhamet”. Pozivamo sve građane Travnika da se pridruže ovom događaju i budu dio zajedničke večere koja predstavlja jednu od prilika zbližavanja ljudi i dijeljenja vrijednosti koje su svima potrebne I svima zajedničke .
Drugostepena komisija za odabir korisnika pomoći sanacije i izgradnje stambenog fonda u Projektu oporavka od poplava objavljuje Finalnu rang listu za izgradnju novih stambenih objekata na području općine Travnik Kako PRELIMINARNA RANG LISTA korisnika pomoći za izgradnju i sanaciju stambenih objekata uništenih ili oštećenih poplavama/klizištima 2014.godine na području Općine Travnik, utvrđena od strane Prvostepene komisije za odabir korisnika pomoći sanacije i izgradnje stambenog fonda u Projektu oporavka od poplava, nakon drugostepenog postupka, nije pretrpjela izmjene jer prigovori nisu uvaženi,dok je postupak po prigovoru Sijah Fahrudina još u toku, Drugostepena komisija za odabir korisnika pomoći sanacije i izgradnje stambenog fonda u Projektu oporavka od poplava, konstatuje da se ista može smatrati FINALNOM LISTOM i kao takva se objavljuje. Na rezultate finalne liste aplikanti ne mogu uložiti prigovor. Finalna rang lista može se preuzeti na linku ispod teksta.
Raspisuje se konkurs za dodjelu stipendija redovnim učenicima srednjih škola koji ostvaruju iznimne rezultate u školskim natjecanjima, sportu, kulturi i drugim društveno korisnim aktivnostima u akademskoj 2017/2018.godini. Stipendije će se dodjeliti za učenike trećih i četvrtih razreda srednjih škola za školsku 2017/2018.g., jednokratno. Pravo na dodjelu stipendije ima učenik srednje škole državljanin BiH, koji ima status redovnog učenika pod sljedećim uslovima: 1. da ima stalno mjesto prebivališta na području općine Travnik, 2. da je u tekućoj školskoj godini prvi put upisao treći ili četvrti razred srednje škole u istoj školi 3. da je u protekle dvije godine ostvario rezultat u svom školovanju, izvannastavnoj aktivnosti, sportu, kulturi ili drugoj društvenoj aktivnosti koju dokazuje odgovarajućim priznanjima ili drugim mjerljivim dokazima (diploma, priznanja, potvrde o osvojenim rezultatima na natjecanjima u kojima je sudjelovao pojedinačno), 4. da je kroz redovito školovanje ostvario minimalnu ocjenu vrlo dobar (4), 5. da ne prima stipendiju od drugog davaoca. Kompletan tekst konkursa i potrebnu dokumentaciju možete preuzeti na linkovima ispod teksta.