Služba za razvoj,privredu i vanprivredu Općine Travnik danas objavljuje Listu odabranih korisnika za dodjelu sredstava iz Budžeta općine Travnik- subvencije za poticaj razvoja poduzetništva i obrta za 2018 godinu Program A: 1.Mirela Džinić 2. GP RAŠO 3. GP Tecta 4.Genga Sead 5.OR Impresa Program B: 1.Lašva komerc doo Nova Bila Napomena: Sa korisnikom Programa B ,Općina Travnik će potpisati Ugovor dana,31.08.2018. god, a sa korisnicima Programa A Ugovor će se potpisati tokom naredne sedmice o čemu će biti obaviješteni putem telefonskog poziva. Komisija u potpisu : 1.Snježana Kopruner 2.Šerif Emezovski 3.Nevzudin Buzadžija 4.Amira Ðelilbašić 5.Faris Hafizadić

Na osnovu člana 11. Stav 1. Tačka c. Pravilnika o načinu utvrđivanja uslova za određivanje zona sanitarne zaštite i zaštitnih mjera za izvorišta vode za javno sandbijevanje stanovništva (Službene novine FBiH, broj:88/12) i člana 147. Zakona o upravnom postupku (Službene novine FBiH, broj:2/98), Služba za razvoj, privredu i vanprivredu poziva građane MZ Goleš, MZ Turbe, JKP “Bašbunar “ – u stečaju kao i ostale zainteresovane građane, zainteresovane privredne subjekte, fizička i pravna lica na JAVNU RASPRAVU o Elaboratu – zaštite izvorišta “GOLEŠ” Javna rasprava će se održati 12.09.2018. godine u 12,00 sati u Maloj sali Općine Travnik. Uvid u Elaborat zaštite izvorišta „Goleš“ zainteresovani mogu izvršiti u zgradi Općine Travnik – soba broj 35, kontakt osoba Elma Pružan ili stranici www.opcinatravnik.com.ba. UČEŠĆE JAVNOSTI: -Javni poziv istaknut na oglasnoj ploči, Općine; MZ Goleš, MZ Turbe i web stranici općine Travnik, -Javni uvid u prostorijama Službe za razvoj, privredu i vanprivredu, soba br:35, -Javna rasprava: Mala sala Općine Travnik 12.09.2018.god u 12,00 sati, -Pismene primjedbe dostaviti Službi za razvoj, privredu i vanprivredu do 21.09.2018.godine, poštom na adresu Općina Travnik, Konatur bb ili na emajl:Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli..

Na osnovu člana 11. Stav 1. Tačka c. Pravilnika o načinu utvrđivanja uslova za određivanje zona sanitarne zaštite i zaštitnih mjera za izvorišta vode za javno sandbijevanje stanovništva (Službene novine FBiH, broj:88/12) i člana 147. Zakona o upravnom postupku (Službene novine FBiH, broj:2/98), Služba za razvoj, privredu i vanprivredu poziva građane MZ Stari Grad, MZ Centar, MZ Kalibunar, JKP “Bašbunar “ – u stečaju kao i ostale zainteresovane građane, zainteresovane privredne subjekte, fizička i pravna lica na JAVNU RASPRAVU o Elaboratu – zaštite izvorišta “BAŠBUNAR” Javna rasprava će se održati 12.09.2018. godine u 13,00 sati u maloj Sali Općine Travnik. Uvid u Elaborat zaštite izvorišta „Bašbunar” zainteresovani mogu izvršiti u zgradi Općine Travnik – soba broj 35, kontakt osoba Elma Pružan ili stranici www.opcinatravnik.com.ba. UČEŠĆE JAVNOSTI: -Javni poziv istaknut na oglasnoj ploči, Općine; MZ Sari Grad, MZ Centar, MZ Kalibunar i web stranici općine Travnik, -Javni uvid u prostorijama Službe za razvoj, privredu i vanprivredu, soba br:35, -Javna rasprava: Mala sala Općine Travnik 12.09.2018.god u 13,00 sati, -Pismene primjedbe dostaviti Službi za razvoj, privredu i vanprivredu do 21.09.2018.godine, poštom na adresu Općina Travnik, Konatur bb ili na emajl:Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli..
U okviru projekta „TRIK za nove mogućnosti u zapošljavanju i poduzetništvu“ raspisan je drugi Javni poziv za apliciranje za mjesto u Inkubatoru Centra za edukaciju mladih u Travniku „Bee Zone“. Projekt se implementira u okviru krovnog projekta „Podrška lokalnim partnerstvima za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini“, kojeg financira EU, a provodi Međunarodna organizacija rada (ILO). Poslovni Inkubator je odjel Centra za edukaciju mladih u Travniku koji pomaže mladim poduzetnicima u razvijanju poslovnih ideja i stvaranju novih poslova. Preduzećima u inkubatoru „Bee Zone“ nudimo: - pozitivno poduzetničko okruženje; -stručnu podršku u jačanju preduzetničkih vještina; - stručnu podršku u razvoju poslovnog modela; - mentorsku podršku u razradi i finalizaciji poslovnog plana; - podršku u javnom prezentiranju i prezentiranju ideje investitorima; -finansijsku podršku u izradi prototipa proizvoda i/ili usluge; -finansijsku investiciju i dugoročno mentorstvo, zavisno od pokazatelja biznis plana i ocjene stručne komisije. Inovativne ideje koje imaju potencijal rasta i stvaranja novih radnih mjesta moći će koristiti bespovratna start up sredstva u vrijednosti do 10 000 KM po jednom aplikantu. Na poziv mogu aplicirati osobe od 18-35 godina iz Bosne i Hercegovine i inostranstva, koje imaju inovativne ideje bazirane na znanju i žele pokrenuti vlastiti posao. Javni poziv je otvoren do 21. septembra 2018. godine. Vodeći partner u projektu je Regionalna razvojna agencija za regiju Centralna BiH - REZ, a partneri su: Općina Travnik, Centar za edukaciju mladih – CEM, Sveučilište/Univerzitet "Vitez" u Travniku, Služba za zapošljavanje SBK/KSB, GS tmt d.o.o. Travnik i NOBIL d.o.o. Nova Bila. JAVNI POZIV i APLIKACIJSKI OBRAZAC u cjelosti možete preuzeti na: www.rez.ba www.cem.ba www.beezone.ba
Na osnovu člana 29. Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije Bosne i Hercegovine («Sl.novine Federacije BiH», broj 2/06), člana 28. Zakona o prostornom uređenju („Službene novine SBK/KSB“,broj: 11/14) i člana 57. Uredbe o jedinstvenoj metodologiji za izradu dokumenata prostornog uređenja (Službene novine Federacije BiH 63/04) i člana 91. Statuta Općine Travnik („Službene Novine Općine Travnik“, broj 11/05), Općinsko vijeće Općine Travnik na 16. sjednici održanoj dana 31.07.2018. godine, d o n o s i: ZAKLJUČAK 1.Utvrđuje se Nacrt Izmjene i dopune Regulacionog plana „Centar I“ lokalitet „Centar I - Zenjak - Centralni gradski trg“ Travnik, sa Nacrtom Odluke o provođenju 2.Nacrt Izmjene i dopune Regulacionog plana „Centar I“ lokalitet „Centar I - Zenjak - Centralni gradski trg“ Travnik, sa Nacrtom Odluke o provođenju Plana stavlja se na javni uvid i javnu raspravu, u skladu sa usvojenim Programom i planom aktivnosti 3.Javni uvid će se obaviti u periodu od 30 dana u prostorijama Općine Travnik u Centru za pružanje usluga gradjanima - Centru za dozvole. 4.Javne rasprave održati će se u klubovima vijećnika Općinskog vijeća, radnim tijelima Općinskog vijeća, političkim partijama koje participiraju u Općinskom Vijeću, na zborovima gradjana, na sastancima sa Javnim preduzećima (Elektroprivreda, Telecom, Komunalna preduzeća... ) i ostalim zainteresovanim subjektima, a trajat će 15 dana tj. od 03.09.2018. do 20.09.2018. godine. 5.Glavna javna rasprava sa uključivanjem javnosti održat će se 21.09.2018. u prostorijama zgrade Općine Travnik u 17,00 sati. 6.Prijedlozi, primjedbe, mišljenja i sugestije na Nacrt Izmjene i dopune Regulacionog plana „Centar I“ lokalitet „Centar I - Zenjak - Centralni gradski trg“ Travnik, dostaviti će se u pisanoj formi Nosiocu pripreme odnosno Službi za urbanizam, građenje, katastar i imovinsko-pravne poslove, koja organizuje i sprovodi javnu raspravu, a najkasnije 7 dana nakon održane Javne rasprave. 7.Služba za urbanizam, građenje, katastar i imovinsko-pravne poslove dužna je da dostavi Zapisnik sa javne rasprave i iznesene prijedloge, mišljenja, i sugestije Nosiocu izrade planske dokumentacije, koji je u obavezi ugraditi opravdane primjedbe, prijedloge i sugestije date u toku javnog uvida i javne rasprave i dostaviti odgovor na primjedbe koje nisu ugrađene. 8.Služba za urbanizam, građenje, katastar i imovinsko-pravne poslove dužna je da pripremi i podnese Općinskom vijeću Travnik Prijedlog Izmjene i dopune Regulacionog plana „Centar I“ lokalitet „Centar I - Zenjak - Centralni gradski trg“ Travnik, vodeći računa o prijedlozima iznesenim na javnoj raspravi. 9.U postupku donošenja rješenja o urbanističkoj saglasnosti, na području na kojem je izrada regulacionog plana, prvostepeni organ, može, po službenoj dužnosti, do usvajanja Plana, pribavlja stručno mišljenje Nosioca izrade Plana, u skladu sa usvojenom osnovom ili Nacrtom plana. 10.Ovaj Zaključak će biti dostavljen klubovima vijećnika Općinskog vijeća, radnim tijelima Općinskog vijeća, političkim partijama koje participiraju u Općinskom Vijeću, Javnim preduzećima (Elektroprivreda, Telecom, Komunalna preduzeća) i dr.
Na osnovu člana 29. Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije Bosne i Hercegovine («Sl.novine Federacije BiH», broj 2/06), člana 28. Zakona o prostornom uređenju („Službene novine SBK/KSB“,broj: 11/14) i člana 57. Uredbe o jedinstvenoj metodologiji za izradu dokumenata prostornog uređenja (Službene novine Federacije BiH 63/04) i člana 91. Statuta Općine Travnik („Službene Novine Općine Travnik“, broj 11/05), Općinsko vijeće Općine Travnik na 16. sjednici održanoj dana 31.07.2018. godine, d o n o s i: ZAKLJUČAK 1.Utvrđuje se Nacrt Izmjene i dopune dijela Regulacionog plana “HPBŠ“ lokalitet „Rozencvajg - Zelena pijaca - Čabruša - Bosanska ulica - Obdanište, Travnik, sa Nacrtom Odluke o provođenju. 2.Nacrt Izmjene i dopune dijela Regulacionog plana “HPBŠ“ lokalitet „Rozencvajg - Zelena pijaca - Čabruša - Bosanska ulica - Obdanište, Travnik, sa Nacrtom Odluke o provođenju Plana stavlja se na javni uvid i javnu raspravu, u skladu sa usvojenim Programom i planom aktivnosti 3.Javni uvid će se obaviti u periodu od 30 dana u prostorijama Općine Travnik u Centru za pružanje usluga gradjanima - Centru za dozvole. 4.Javne rasprave održati će se u klubovima vijećnika Općinskog vijeća, radnim tijelima Općinskog vijeća, političkim partijama koje participiraju u Općinskom Vijeću, na zborovima gradjana, na sastancima sa Javnim preduzećima (Elektroprivreda, Telecom, Komunalna preduzeća... ) i ostalim zainteresovanim subjektima, a trajat će 15 dana tj. od 03.09.2018. do 20.09.2018. godine. 5.Glavna javna rasprava sa uključivanjem javnosti održat će se 21.09.2018. u prostorijama zgrade Općine Travnik u 17,00 sati. 6.Prijedlozi, primjedbe, mišljenja i sugestije na Nacrt Nacrt Izmjene i dopune dijela Regulacionog plana “HPBŠ“ lokalitet „Rozencvajg - Zelena pijaca - Čabruša - Bosanska ulica - Obdanište, Travnik, dostaviti će se u pisanoj formi Nosiocu pripreme odnosno Službi za urbanizam, građenje, katastar i imovinsko-pravne poslove, koja organizuje i sprovodi javnu raspravu, a najkasnije 7 dana nakon održane Javne rasprave. 7.Služba za urbanizam, građenje, katastar i imovinsko-pravne poslove dužna je da dostavi Zapisnik sa javne rasprave i iznesene prijedloge, mišljenja, i sugestije Nosiocu izrade planske dokumentacije, koji je u obavezi ugraditi opravdane primjedbe, prijedloge i sugestije date u toku javnog uvida i javne rasprave i dostaviti odgovor na primjedbe koje nisu ugrađene. 8.Služba za urbanizam, građenje, katastar i imovinsko-pravne poslove dužna je da pripremi i podnese Općinskom vijeću Travnik Prijedlog Nacrt Izmjene i dopune dijela Regulacionog plana “HPBŠ“ lokalitet „Rozencvajg - Zelena pijaca - Čabruša - Bosanska ulica - Obdanište, Travnik, vodeći računa o prijedlozima iznesenim na javnoj raspravi. 9.U postupku donošenja rješenja o urbanističkoj saglasnosti, na području na kojem je izrada regulacionog plana, prvostepeni organ, može, po službenoj dužnosti, do usvajanja Plana, pribavlja stručno mišljenje Nosioca izrade Plana, u skladu sa usvojenom osnovom ili Nacrtom plana. 10.Ovaj Zaključak će biti dostavljen klubovima vijećnika Općinskog vijeća, radnim tijelima Općinskog vijeća, političkim partijama koje participiraju u Općinskom Vijeću, Javnim preduzećima (Elektroprivreda, Telecom, Komunalna preduzeća) i dr.
Povodom nastupajućeg Kurban – Bajrama, u ime Općine Travnik i svoje lično ime svim muslimanima, načelnik Općine i predsjedavajuća Općinskog vijeća upućuju iskrene čestitke.
[IMAGE]kotor_varos.jpg[/IMAGE] U cilju međusobne saradnje u ostvarivanju zadataka iz oblasti civilne zaštite i stalnog praćenja i koordiniranja aktivnosti i pružanja međusobne pomoći, predstavnici Službe za civilnu zaštitu, pomoćnica načelnika Nura Adilović i stručni savjetnik za mjere zaštite i spašavanja Danijel Torlić, dana 13.08.2018. godine posjetili su Službu civilne zaštite Općine Kotor Varoš. Radnom sastanku je prisustvovao rukovodilac Službe gosp. Gostimir Milić Prilikom posjete razgovarali su o tome da će međusobno sarađivati i pružati pomoć u zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih, kulturnih i drugih dobara od opasnosti i posljedica prirodnih nesreća, tehnoloških, ekoloških i drugih nesreća i opasnosti velikih razmjera koje ne poznaju međuopćinske i međuentitetske linije razgraničenja, a naročito u: - planiranju i provođenju preventivnih mjera zaštite od poplava, potresa, požara, radiološke opasnosti, zaraznih bolesti, tehnoloških i drugih nesreća i opasnosti; - međusobnom obavještavanju o opasnostima, nastanku i posljedicama prirodnih i drugih nesreća; - međusobnoj pomoći u zaštiti, spašavanju i otklanjanju posljedica prirodnih i drugih nesreća; - obrazovanju i osposobljavanju pripadnika štabova, službi i jedinica civilne zaštite i drugih nosilaca zaštite i spašavanja kroz informativne sastanke, kurseve, seminare i druge vidove obuke, te organizivanju i izvođenju zajedničkih vježbi za zaštitu i spašavanje.
Poredstavnici projekta "Dijalog za budućnost" sutra, 10.08.2018. godine“ će u zgradi Općine u Travniku sa početkom u 10:30 sati održati„Dane otvorenih vrata“, te će ovom prilikom svi zainteresovani moći dobiti odgovore na pitanja vezana za popunjavanje potrebne dokumentacije, a u cilju što bolje pripreme projektnih prijedloga. Ovo je jedinstvena prilika za javne institucije (ustanove, organizacije), organizacije civilnog društva, neformalne grupe i pojedince, koji su posvećeni izgradnji mira i promovisanju društvene kohezije i raznolikosti u Bosni i Hercegovini, da u saradnji sa agencijama Ujedinjenih naroda - UNICEF, UNESCO i UNDP, daju svoj doprinos i dobiju podršku za dalji razvoj i promociju pozitivnih društvenih praksi. Dani otvorenih vrata su javni i svi zainteresovani mogu prisustvovati ovom informativnom sastanku o pripremi projektnog prijedloga u okviru ovog poziva.