U povodu 22.oktobra-Dana oslobođenja Travnika od fašizma ,Načelnik Općine Travnik uputio čestitke građanima
U cilu stvaranja uslova za planski razvoj Vlašića a prema Strategiji razvoja Općine Travnik, Elaboratom o izdvajanju šumskog zemljišta i pretvaranje istog u građevinsko radi provođenja prostorno planske dokumentacije i potpisivanjem Sporazuma o naknadi ispunjen je još jedan uslov za provođenje prostorno-planske dokumentacije na području Vlašića.
U četvrtak 09.10.2008.godine, svečanim otvaranjem i izvođenjem kazališne predstava "Djelidba", započinje manifestacija "ANDRIĆEVI DANI" u organizaciji Hrvatskog amaterskog kazališta Travnik. Ovom manifestacijom Hrvatsko kazalište Travnik obnavlja nekadašnje Andrićeve dane koji su se održavali u Travniku a koji su već duže vrijeme pali u zaborav. Na web stranici www.hak-travnik.com možete pratiti sva dešavanja vezana za ovu manifestaciju slijedom kako se budu održavala.
Registrovan si na Facebook? A za općinske izbore?
Posvećenost društvu za dobrobit društva – novčana nagrada od 295.000 eura za osam zemalja jugoistočne Evrope
U okviru aktivnosti na obezbjeđivanju subvencija grijanja u grejnoj sezoni 2008/2009 koje je Općina Travnik vodila sa Unis Energeticom d.o.o.i odabiru konačnih korisnika ovog prava na objavljenoj listi korisnika pod rednim brojem 11(Vrselj Sulejmana Emirzada i) i 15(Bićanin Marka Ljubica) došlo je do promjena s obzirom da nisu stvorene tehničke pretpostavke.Naime,zbog nezainteresovanosti ostalih stanara zgrada u kojima žive navedeni građani,ove zgrade neće biti ni ove godine priključene na sistem gradskog grijanja. Stoga su,umjesto njih,pravo na subvencije ostvarili Mujanović Avde Enisa i Dolovac Sulajmana Selveta. Pored navedenog,pravo na subvencije grijanja ostvarile su još dvije porodice čime je broj konačnih korisnika zaokružen na 100(sto) porodica.Nova dva korisnika koja su ispunjavala uslove potrebne za ostvarivanje prava su Kahvedžić Saliha Samka i Kos Miloja Bosiljka.
U ponovnoj proceduri odabira korisnika koji stiču pravo na subvencioniranje troškova grijanja po obavještenju građanima upućenom od strane Unis Energetike d.o.o. Sarajevo, Podružnica Travnik i načelnika općine Travnik, odabrani su slijedeći: K O R I S N I C I SUBVENCIJE GRIJANJA U GREJNOJ SEZONI 2008/2009 1. TANASIĆ (Dimitrije) MARKO, 2. RIZVIĆ (Omer) NUSRET, 3. ALIŠA( Mujo) REMZIJA, 4. DOGAN (Šaban) OSMAN, 5. MAROŠ (Ivo) MARA-KATA, 6. ERCEG (Luka) ZORA, 7. PINJO (Sefir) ŠEMSA, 8. SUROTA (Alojz) LUCIJA, 9. HAŽBIĆ (Nevzet) DIDAN, 10. KOTLICA (Zijaf) AZEMINA, 11. VRSELJ (Sulejman) EMIRZADA, 12. BAŠIĆ (Rašid) ,VAHID 13. ŠIŠUL (Pero) ANKICA, 14. BJELOBRK (Rade) NADA, 15. BIĆANIĆ (Marko) LJUBICA, 16. ANIĆ (Vinko) ALOJZ, 17. PUZOVIĆ (Naim) VAHIDA, 18. ANDRIČIĆ (Dedo) HANIFA, 19. ŠAKIĆ (Abid) RAMIZ, 20. VOKIĆ (Ivan) ZDENKA, 21. KASUMOVIĆ (Luka) DRAGICA, 22. SMAJLOVIĆ (Vahid) FATIMA, 23. JEGINOVIĆ (Adem) MEVLIDA, 24. BEGANOVIĆ (Kemal) ZIJAD, 25. DERVIĆ (Asim) HABIBA, 26. MEMIĆ (Džebo) ESMA, 27. GRAHIĆ (Ibrahim) SADETA 28. KUKIĆ (Asim) ZEVDŽUDIN, 29. HRUSTANOVIĆ (Hasan) MENSUR, 30. ARNAUTOVIĆ (Zulfo) ALIJA, 31. KOVČO (Šefik) NESADA, 32. GRABUS (Rešad) VILDANA, 33. ĆUK (Atif) NERMIN, 34. SUNARIĆ (Niko) JOSIP, 35. TABAKOVIĆ (Avdo) FATIMA, 36. VRANJEŠEVIĆ (Juro) MILKA, 37. BEŠIĆ (Husein) SABRIJA, 38. HADŽIBAJRIĆ (Alaga) SENA, 39. ALAGIĆ (Ibrišim) AJŠA, 40. VUČINIĆ (Josip) MARIJA, 41. DEDIĆ (Velaga) ENSAD, 42.ŠILJAK (Husein) NISVETA, 43. MERDAN (Uzeir) REFIK, 44. KESTEN (Omer) ZEKIJA, 45. ALIHODŽIĆ (Ibrahim) HARUN, 46. SMAJIĆ (Iso) SENAD, 47. KREŠEVLJAK (Niko) DRAGICA, 48. HABIBIĆ (Ibrahim) AZRA, 49. MULAIMOVIĆ (Salih) NAMIRA, 50. RAMIĆ (Ibro) FAHRIJA, 51. SEFER (Šaćir) NEZIRA, 52. IMŠIROVIĆ (Hašim) MUSTAFA.
Nizom aktivnosti na jačanju uloge mjesne zajednice,osposobljavanju članova Savjeta MZ, iznalaženju adekvatnih prostora za rad mjesnih zajednica i tehničkom opremanju,Općinski načelnik nastavio je realizaciju programskih aktivnosti koje su rezultat volje građana.
U cilju rješavanja višegodišnjeg problema mosta u Docu na Lašvi,koji je zbog dotrajalosti srednjeg oslonca ugrožavao bezbjednost saobraćaja a posebne probleme izazivao prilikom većih padavina,Općina Travnik je izradom projektne dokumentacije i obezbjeđivanjem dijela vlastitih sredstava uspjela stvoriti uslove za početak rekonstrukcije mosta.