Za ponedjeljak, 30.03. 2009. godine u 10,00 sati, u velikoj sali općine Travnik zakazana je 1. tematska sjednica Općinskog vijeća Travnik .Predmet rasprave ove sjednice je Prijedlog Odluke o usklađivanju statusa, oblika, kapitala i djelatnosti Regionalni vodovod JP „Plava voda d.o.o. Travnik.
Za 25.03. 2009. godine (SRIJEDA), u 10,00 sati, u velikoj sali općine Travnik zakazan je nastavak prekinute 5. redovne sjednice Općinskog vijeća Travnik prema sljedećem dnevnom redu: D n e v n i r e d 1. Prijedlog Odluke o imenovanju Komisije za utvrđivanje prometne vrijednosti nekretnina 2. Prijedlog Odluke o izmjeni Regulacionog plana HPBŠ I u ulici Prnjavor u Travniku 3. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o naknadama vijećnicima i članovima radnih tijela Općinskog vijeća Travnik 4. Prijedlog Zaključka o prihvatanju Inicijative za kategorizaciju putnog pravca Turbe – Karaula - Jajce 5. Prijedlog Zaključka o prihvatanju Inicijative za javno emitovanje sjednica Općinskog vijeća 6. Prijedlog Rješenja o preuzimanju građevinskog zemljišta od Haseljić (Hajrudin) Nume u korist općine Travnik, radi rekonstrukcije autobusnog stajališta u Docu n/L 7. Prijedlog Rješenja o preuzimanju građevinskog zemljišta od MIKRON d.o.o. iz Travnika Dolac n/L u korist općine Travnik, radi rekonstrukcije autobusnog stajališta u Docu n/L 8. Izvještaj o izdanim rješenjima i utrošku sredstava za alternativni smještaj 9. Izvještaj o radu Komisije za planiranje općinskog razvoja u 2008 godini
1.Služba za inspekcijski nadzor Općine Travnik u skladu sa Programom aktivnosti u tekućoj godini pojačava nadzor nad neovlaštenim korištenjem smetljarnika u stambenim zgradama.
Godinu dana nakon što je Općina Travnik dobila certifikat o uspostavljanju sistema upravljanja kvalitetom ISO 9001:2000,Certifikacijska kuća TÛV THÛRINGEN obavila je prvi nadzorni audit nad upravljanjem uspostavljenim sistemom kvalitete.
Polazeći od važnosti i neodložive potrebe sistemskom pristupu razvoja turističkih potencijala na području Vlašića i Srednjobosanskog kantona, te na osnovu dosadašnjih pripremnih aktivnosti, a na inicijativu Udruženja „Vlašić planet života“ Travnik i Holandske organizacije za razvoj SNV, održan je prvi inicijativni sastanak zainteresovanih strana za pokretanje postupka izrade Master/Poslovnog plana za područje Vlašića. Osnovni cilj Master plana je priprema strateških smjernica sa konkretnim radnjama u pogledu budućeg razvoja turizma na Vlašiću koje trebaju biti osnov za prostorni i ekonomski razvoj Travnika i Srednjobosanskog kantona. Najveći značaj ovog dokumenta je stvaranje strateškog okvira za budući održivi razvoj Vlašića.
Nakon vijesti,koje je SKI klub „Karaula“ uputio načelniku Općine Travnik,o ispunjenju olimpijske norme njihovog takmičara,Lajkert Igora,Načelnik je upriličio hitan prijem u svom kabinetu uz obrazloženje da se radi o izuzetno važnom uspjehu zbog činjenice da je ovo takmičar iznikao u travničkom klubu koji je uspio odgojiti jednog olimpijca.
Redovna sjednica Općinskog vijeća Travnik zakazana za 10.3.2009.godine,prekinuta je odlukom predsjedavajućeg Općinskog vijeća a nakon izraženog stava Kluba vijećnika Hrvatske koalicije za Travnik da će napustiti sjednicu ako načelnik Općine ne povuče svoj prijedlog za dopunu dnevnog reda.
Nakon završetka svih proceduralnih aktivnosti na izboru korisnika općinskih stipendija za učenike,studente i sportiste u Velikoj Sali Općine Travnik ,u petak,13.3.2009.godine biće upriličeno i svečano potpisivanje ugovora o dodjeli stipendija za 80 korisnika u akademskoj 2008/2009 godini.
Svečanom sjednicom Općinskog štaba CZ Travnik obilježen Dan civilne zaštite Federacije i Svjetski dan civilne zaštite