1 1 1 1 1

Na osnovu Naredbe Kantonalnog štaba civile zaštite SBK/KSB broj: 01-40-8-1/20-13 od 10.04.2020. godine, a u u vezi s članom 134. stav 2 Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća (''Službene novine Federacije BiH'', broj: 39/03, 22/06 i 43/10) i člana 18. Poslovnika o radu Općinskog štaba civilne zaštite Općine Travnik („Službene novine Općine Travnik“, broj: 6/11), Općinski štab civilne zaštite Travnik   d o n o s i :

                                                                                                                        N A R E D B U

                                                                                           o zabrani paljenja vatre na otvorenom prostoru

 

  1. Općinski štab civilne zaštite Općine Travnik prateći trenutnu situaciju uslijed povećanog broja požara a na osnovu tačke 1. Naredbe Kantonalnog štaba civile zaštite SBK/KSB broj: 01-40-8-1/20-13 od 10.04.2020. godine, donosi Naredbu o zabrani palenja vatre na otvorenom prostoru područja općine Travnik (kao što su šume, šumska i poljoprivredna zemljišta, površine u blizini šuma, površine u blizini elektroenergetskih postrojenja i sl.) do daljnjeg.
  1. Zadužuju se službe za upravu Općine Travnik, da svaka iz svog djelokruga rada, obavijeste mjesne zajednice, javne ustanove i preduzeća, poljoprivredna udruženja i sl., o donesenoj Naredbi.
  1. S Naredbom upoznati javnost i istu objaviti putem sredstava informisanja, web stranici Općine Travnik i u Službenim novinama Općine Travnik.
  1. Sa realizacijom Naredbe otpočeti odmah.