1 1 1 1 1

Federalni štab civilne zaštite (FŠCZ) na današnjoj četvrtoj vanrednoj sjednici u Sarajevu donio je nove naredbe koje stupaju na snagu danom donošenja.

1. Naređuje se zabrana kretanja osobama mlađim od 18 godina i starijim od 65 godina na području Federacije BiH.
2. Za provođenje ove naredbe odgovorni su ministri kantonalnih ministarstava unutrašnjih poslova.
3. Zadužuju se ministarstva iz tačke 2. ove naredbe da putem Federalnog operativnog centra civilne zaštite izvještavaju Federalni štab o svim poduzetim mjerama.
4. Ova naredba stupa na snaga danom donošenja i primjenjuje se do 31. marta 2020. godine.