1 1 1 1 1

S CILJEM REALIZACIJE MJERA NA SPREČAVANJU ŠIRENJA VIRUSA COVID-19, UTVRĐENIH ODLUKOM KRIZNOG ŠTABA FEDERACIJE BIH I NAREDBOM KRIZNOG ŠTABA MINISTARSTVA ZDRAVSTVA I SOCIJALNE POLITIKE SBK /KSB, NAČELNIK OPĆINE TRAVNIK  DONIO JE NAREDBU  O  POSEBNOM REŽIMU RADA SLUŽBI OPĆINE TRAVNIK  SVE DOK TRAJE OPASNOST OD ŠIRENJA VIRUSA :

1. SVE STRANKE KOJE TRAŽE USLUGE U CENTRU ZA PRUŽANJE USLUGA GRAĐANIMA ULAZIĆE POJEDINAČNO, S TIM DA SE ISTOVREMENO U CENTRU NE MOŽE NALAZITI VIŠE OD 4 OSOBE. OSTALI GRAĐANI NA SVOJ RED ĆE ČEKATI U NATKRIVENOM PREDULAZU CENTRA ZA PRUŽANJE USLUGA GRAĐANIMA

2. SVI KOJI BUDU ULAZILI U CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA GRAĐANIMA I PROSTOR OPĆINE ĆE, NA ULAZU, OD UPOSLENIKA DOBITI SREDSTVO KAKO BI IZVRŠILI DEZINFEKCIJU RUKU.

3. RADNO VRIJEME CENTRA ZA PRUŽANJE USLUGA GRAĐANIMA JE OD 07:00 DO 15:30 SATI

4. ULAZAK U PROSTOR OPĆINE, OSIM CENTRA ZA PRUŽANJE USLUGA GRAĐANIMA (ŠALTER SALA), DO DALJNJEG BIĆE OMOGUĆEN NA NAČIN DA U NADLEŽNIM SLUŽBAMA ZA UPRAVU ISTOVREMENO MOŽE BORAVITI NAJVIŠE 6 OSOBA. NJIHOV ULAZAK REGULIŠE ODGOVORNA OSOBA KOD KOJE SE VRŠI I DEZINFEKCIJA RUKU PRIJE ULASKA.

5. PREPORUČUJE SE GRAĐANIMA DA, U CILJU POŠTIVANJA PRVENTIVNIH MJERA, IZBJEGAVAJU KOMUNICIRANJE SA JAVNIM ORGANIMA I INSTITUCIJAMA OSIM U NEODLOŽNIM SLUČAJEVIMA.

6. O SVIM DRUGIM SLUČAJEVIMA OSIM NEODLOŽNIH I PRIORITETNIH, GRAĐANI SE  MOGU INFORMISATI PUTEM TELEFONA SLUŽBI ZA UPRAVU I  TO:

 

SLUŽBA ZA EKONOMSKO–FINANSIJSKE POSLOVE 030 511 630 / 030 511 277 LOKAL 211

SLUŽBA ZA INSPEKCIJSKI NADZOR 030 511 791 - LOKAL 214

SLUŽBA ZA URBANIZAM, GRAĐENJE, KATASTAR I IMOVINSKO–PRAVNE POSLOVE 030 511 166 - LOKAL 212

SLUŽBA ZA OBNOVU, IZBJEGLICE, RASELJENA LICA I STAMBENE POSLOVE 030 511 829 - LOKAL 213

SLUŽBA ZA CIVILNU ZAŠTITU 030 511 238 / 030 518 135 - LOKAL 126

SLUŽBA ZA RAZVOJ, PRIVREDU I VANPRIVREDU 030 511 834 - LOKAL 210

SLUŽBA ZA OPĆU UPRAVU I BIZ 030 511 827 - LOKAL 212

SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE I KOMUNALNE POSLOVE 030 511 835 - LOKAL 204