1 1 1 1 1

Na osnovu člana 33. Pravilnika o načinu rada i funkcionisanja štabova i povjerenika civilne zaštite ("Službene novine Federacije BiH", br. 77/06 i 5/07), a u vezi sa članom 29. tačka 7. Zakona o zaštiti ljudi i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih idrugih nesreća (,,Službene novine Federacije BiH", broj: 39/03, 22/06 i 43/1 O) i člana 6.

Odluke o organizovanju i funkcionisanju zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća na području općine Travnik ("Službene novine Općine Travnik", br. 2/08), a na usvojeni prijedlog Općinskog štaba civilne zaštite sa 26. vanredne sjednice održane dana 18.02 .2019. godine, Načelnik Općine Travnik donosi odluku o prestanku stanja prirodne nesreće od poplava, klizišta i odrona na području općine Travnik.

 

Kompletan tekst odluke možete pročitati na linku ispod:

Odluka o prestanaku prirodne nesreće