1 1 1 1 1

Nakon provedenih procedura izbora najpovoljnijih ponuđača za zimsko održavanje puteva , Općina Travnik je na vrijeme  sklopila  ugovore za zimsko održavanje puteva , sezona 2018 -2019.godina

U prilogu ispod teksta mogu se vidjeti podaci o tome koja izabrana poduzeća održavaju koje putne pravce.

 1. “Građevinar” d.o.o. Novi Travnik održava putne pravce:

 

 LOT I-Nova Bila-Rudnik  -sljedeće  putne relacije :

 • Pokrajčići -rasksnica za Alihodže
 • Raskrsnica za Pokrajčiće -Ričice-Brankovac – Čifluk
 • Prahulje-Kula
 • ulica Ante Vlaića-Podolac-Bijeli put
 • Biljake-Bolnica-Ograde
 • Raskrsnica za Pokrajčiće-Lovići
 • Lovići-Gradac (do groblja)
 • Perići
 • Donje Putićevo pored Bjelog goluba do Suretinih kuća
 • Gladnik
 • Čabrino brdo
 • Raskrsnica za Radojčiće-raskrsnica za Alihodže (novi put)
 • Bošnjakove kuće-crkva Putićevo

LOT IV Bukovica-Guča Gora – sljedeće  putne relacije :

 • Raskrsnica za Bukovicu-Velika Bukovica-Mala Bukovica
 • Guča Gora-Radonjići
 • Guča Gora-Krpeljići
 • Guča Gora-Radojčići
 • Gostunj-Bandol
 • Maline-Maljine (do Jurića kuća)

LOT XIV Rudnik-Kljaci  - sljedeće  putne relacije :

 • Rudnik-Kljaci
 • Rudnik-Pokrajčići
 • Raskrsnica za Zolote-Zolote
 • Raskrsnica za Alihodže-Džamija
 • Raskrsnica za Karahođe-R440

 

 1. “Merkez Oil” d.o.o. Novi Travnik održava putne pravce:

LOT II-Karaula- sljedeće  putne relacije :

 • Turbe-Nula-Karaula
 • Karaula-Hamamdžići
 • Karaula-Gradina(autobusna stanica)
 • Karaula-Krčevine
 • Karaula-Seferi-Begići
 • Put za Karaulu (Didaci)-Žilići
 • Kajićka-Selići
 • Vrila –Gotići
 • Mostić-Skrobe
 • Krčevine- Radalje

LOT V –Goleš- sljedeće  putne relacije :

 • Goleš-Autobusna stanica

 

 LOT VI  Bijelo Bučje-Pulac- sljedeće  putne relacije :

 • M5-Pulac

 

 LOT VII_Babanovac - sljedeće  putne relacije :

 • Babanovac (interne saobraćajnice)
 • Golići-Maglići
 • Čogići-Skela-Halilovići-Prisoja
 • Vlašićki put-Šišava-Kutlovac
 • Vlašićki put-Rakita

 

LOT X  Mehurić-Zagrađe - sljedeće  putne relacije :

 • Mehurić-Podskomorje
 • raskrsnica za Jezerce-Fazlići
 • Luke – Zagrađe
 • Zagrađe-Ajanovići
 • Podskomorje-Skomorje
 • Jezerci-Pletenica
 • Luka-Miletići

LOT XI Višnjevo- sljedeće  putne relacije :

 • Gornje Bare
 • Orahovo
 • Potok
 • Ramići

 

LOT XII Mehurić- Suhi Dol - sljedeće  putne relacije :

 • Mehurić-Suhi Dol
 • Raskrsnica za Dub-Dub (autobusna stanica)
 • R440-Vranić
 • R440-Baltin most-Podstinje
 • Mehurić-Poljanice

 

 LOT XIII Han Bila-Grahovčići - sljedeće  putne relacije :

 • Ovnak-Grahovčići (područna škola)
 • Ovnak-Gornje Čukle
 • Han Bila-Donje Čukle (do mosta)
 • Brajkovići (kružni tok oko crkve)
 • R440-Pode-R440
 • R440-Šimića kuće
 • R440-Bazimica

 

 LOT XX Turbe II - sljedeće  putne relacije :

 M5- Novo Naselje-R413

Novo Naselje – crkva –Nefijin most

Crkva-Aleja-Nefijin most

M5-Spajići

M5-Voćnjak-Nefijin most

Nefijin most-Varošluk

Ulice u naselju Turbe

 1. KTM “Brina” d.o.o. Posušje - ETERNA TEKS“ D.O.O. TRAVNIK održava putne pravce:

LOT VIII-Bruneji - sljedeće  putne relacije :

 • R413-Dedići
 • Ulice u naselju Bruneji

 

 LOT IX-Korićani, - sljedeće  putne relacije :

 • Vitovlje-Gornji Koričani

 

LOT XV – Vlahovići - sljedeće  putne relacije :

 • M5 –Prići
 • Kraljevice-Vlahovići
 • Kajin dol-Kundići
 • Škola Vlahovići-Donji Prići

 

LOT XVI-Kalibunar - sljedeće  putne relacije :

 • Kalibunar-Jankovići-Radića brdo Bilići-Vlašićka cesta
 • Vlašićka cesta-Ovčarevo-M5
 • Jankovići-Jedikovac

 

 LOT XVII-Pirota - sljedeće  putne relacije :

 • Borac-Zlokići
 • Bilića kuće-stara kuća
 • Keserove kuće-Rimića kuće
 • Pirota-Egonjine kuće
 • Pirota-Mareljine kuće
 • Šipovik od Keserovih kuća-Malenica kuće
 • D.Kraljevice-G.Kralj.-M.brdo

 

LOT XVIII_Potkraj  - sljedeće  putne relacije :

 • Potkraj-Dželilovac-Sečevo
 • Vlašićka cesta-Škulji
 • Vlašićka cesta-Nula (pored groblja)
 • Vlašićka cesta-Nula
 • Škulji-Djaci

LOT XIX_Turbe I - sljedeće  putne relacije :

 • M5-Gornji Šakići
 • M5-Ganići-Kazići
 • R413-Runjići
 • M5-Zolote-R413
 • R413-Šumarija-M5
 • M5-Ridžići

 

LOT III-Slimena - sljedeće  putne relacije :

 • Dolac-Ciglana-Polje (granica općine Travnik)
 • Raskrsnica za Slimena-Džamija-Škobića kuće (rasadnik)
 • RaskrsnicazaSlimena-BFM-Tvornicamašina-Ciglana
 • Ciglana – Malta
 • TapetarTerzić-stovarištegrađevinskogmaterijala-Teling
 • Malta-Vakuf-Guvna
 • DžamijaVakuf-TrgoTen
 • DiskotekaHerc-Hodžina kuća
 • Malta –Ilovača –Skok
 • Slimena (autobusnastanica)-Meraja
 • Malta –GornjiDolac-Crkva-raskrsnica Malta
 • Pekara „Čolo“-Novo NaseljeDolac
 • Bunar-Grahovik-Heldovi-raskrsnicazaGrahovik
 • RaskrsnicaHeldovi-Omerdićevakuća-Tvornicamašina
 • Novo Naselje-pošta
 • GP „Teling“-Novo Naselje (tri kraka)
 • Guvna-Vučiji put
 • Ciglana (Novo Naselje)

 

 LOT XXI Paklarevo - sljedeće  putne relacije :

M5-Paklarevo