1 1 1 1 1

Obavještavaju se svi vlasnici ili korisnici individualnih i kolektivnih stambenih i poslovnih objekata općine Travnik u vezi sa novonastalim vremenskim neprilikama (uvećanom količinom snijega i stvaranjem leda na trotoarima, cestama i drugim javnim površinama, te krovovima, drveću i slično) da su dužni očistiti snijeg i led na prilazima svojih stambenih i poslovnih objekata, u skladu sa odredbama Odluke o komunalnom redu („Sl. novine Općine Travnik“, broj: 13/08).

           

            O uklanjanju snijega i leda sa autobusnih stajališta, javnih parkirališta, taksi stajališta, tržnica, otvorenih pijaca i sličnih prostora, te sportskih objekata i objekata javnih institucija, brinu se pravna lica koja upravljaju tim površinama, odnosno koja te površine i objekte koriste. O uklanjanju snijega i leda s trotoara uz kioske i pokretne naprave brinu se vlasnici, odnosno korisnici kioska i pokretnih naprava.

           

            Posebnu pažnju upućujemo na obavezu uklanjanja velike količine snijega na pojedinim krovovima objekata što predstavljaju opasnost za sigurnost građana. S tim u vezi, vlasnici i/ili korisnici stambenih i poslovnih objekata dužni su čistiti i uklanjati snijeg i led sa krovova i ispred objekata, te omogućiti bezbjedan pristup prostorima ispod i oko objekata čiji su vlasnici ili korisnici.

           

            Ujedno, obavještavamo sve građane da je zabranjeno:

  • Iznošenje i gomilanje snijega iz dvorišta, bašta i drugih slobodnih površina na ulice i trotoare;
  • Bacanje snijega i leda ispred zgrada i poslovnih objekata na ulicu;
  • Zatrpavanje snijegom i ledom slivnika i drugih otvora;
  • Deponovanje snijega i leda na javne površine;
  • Parkiranje vozila na saobraćajnicama, na ili uz trotoare na način da se onemogući rad zimske službe;
  • Sankanje i klizanje na javnim saobraćanim površinama.

           

            Ukazujemo da, ukoliko građani sami ne mogu ukloniti i čistiti snijeg i led s krovova i ispred objekata, za vršenje ovih radova mogu se angažovatii: Vatrogasno društvo Travnik, javna komunalna preduzeća, te drugi pravni ili fizički subjekti o vlastitom trošku.