Štampa
1 1 1 1 1
Fleksibilniji kriteriji za ostvarivanje prava na sibvencioniranje troškova grijanja Nakon izvršenog prikupljanja prijava i odabira korisnika subvencioniranja troškova grijanja u Općini Travnik ,načelnik općine Travnik i UNIS Energetika d.o.o. Sarajevo, Podružnica Travnik realizujući zajednički projekat “Subvencioniranje troškova grijanja”, objavljuju Ponovno obavještenje građanima uz napomenu da građani koji su već podnijeli zahtjev ne moraju to ponavljati već će njihov zahtjev biti automatski tertian I u drugom krugu.Ovakva odluka donesena je nakon razmatranja pristiglih prijava I konstatacije da je potrebno utvrditi fleksibilnije kriterije kako bi veći broj građana ostvario pravo na subvencije troškova grijanja. PONOVNO OBAVJEŠTENJE GRAÐANIMA ODLUKOM O SUBVENCIONIRANJU TROŠKOVA GRIJANJA OD STRANE PREDUZEĆA UNIS-ENERGETIKA PODRUŽNICA TRAVNIK, priznaje se pravo na sunbvencioniranje troškova grijanja za grejnu sezonu 2008/09 godinu. Troškovi grijanja u smislu Odluke smatraju se troškovi centralnog grijanja za korisnike priključene na toplifikacioni sistem na području općine Travnik, a subvencioniranje troškova grijanja priznaje se od 01.09.2008 godine do 31.08.2009 godine. I- PRAVO NA SUBVENCIONIRANJE TROŠKOVA GRIJANJA OSTVARUJU DOMAČINSTVA U STANJU SOCIJALNE POTREBE POD SLIJEDEĆIM USLOVIMA: - čiji ukupni prihodi po članu domaćinsva u posljednja tri mjeseca ne prelazi iznos od 145,00 KM. - jednočlana domaćinstva penzionera čiji ukupni prihodi u posljednja tri mjeseca ne prelaze iznos od 293,00 KM. - dvočlana domaćinstva penzionera čiji ukupni prihodi u posljednja tri mjeseca ne prelaze iznos od 350,00 KM. - domaćinstva u kojima je nosilac ili član domaćinstva 100%-tni invalid, bez obzira na prihod po članu domaćinstva - pravo na subvencioniranje primjenjuje se od 01.09.2008. godine za grejnu sezonu 2008/09 godinu. II- PRAVO NA SUBVENCIONIRANJE GRIJANJA IMAJU KORISNICI POD SLIJEDEĆIM USLOVIMA - da je jedan od članova domaćinstva nosilac stanarskog prava na stanu koji koristi domaćinstvo,vlasnik ili vanknjižni vlasnik stambene jedinice koju koristi domaćinstvo, nosilac ugovora o smještaju zaključen sa nadležnim organom, podstanar,koji je zakljućio ugovor o podstanarskom odnosu u stambenoj jedinici koju koristi domaćinstvo ,a koji je ovjeren od strane općine, - Da ukupna stambena površina za jednočlana domaćinstva ne prelazi 55m2, a za višećlana domaćinstva za svakog slijedećeg člana ova površina se uvečava za 10m2 stambene površine, izuzev domaćinstava u kojima je jedan od članova 100%-tni invalid., - da nisu domaćinstva u kojima je neko od članova vlasnik preduzeća, samostalne radnje ili obavlja registrovanu dopunsku djelatnost, - da nisu domaćinstva u kojima je jedan od članova vlasnik putničkog ili drugog motornog vozila, izuzev lica ,koja u skladu sa Zakonom o carinskoj politici, mogu ostvariti pravo na oslobađanje carine pri uvozu putničkog ili drugog pomagala. Zahtjevi se podnose u period od 01.09.2008.godine do 15.09.2008.godine od 07,00 do 15,00 sati Službi za razvoj privredu i vanprivredu na protokol Općine Travnik. III- POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA SUBVENCIONI- RANJE TROŠKOVA GRIJANJA ZA 2008/09.GODINU a) Dokumentacija koju pribavlja podnosilac zahtjeva - kućna lista,(dokaz: izjava ovjerena od strane nadležnog organa), - potvrda o prihodima za sve članove domačinstva(dokaz:potvrda o prosjećnim prihodima članova zajedničkog domačinstva ostvarenim u posljednjih 6 mjeseci), - lična karta, - prijavnica o mjestu prebivališta ili boravišta za sve članove domačinstva (izdata od CIPS-a), - za raseljene osobe uvjerenje o statusu izdato od nadležne općinske službe - rodni list (za djecu do 18 godina), - potvrda o redovnom školovanju(za lica starija od 18 godina) - dokaz o vlasništvu ili vanknjižnom vlasništvu stambene jedinice (zemljoknjižni izvadak,katastarski izvadak,darovni ugovor ili ugovor o kupovini stambene jedinice ovjeren od strane nadležnog Notara, ugovor o podstanarskom odnosu ovjeren od strane nadležne poreske uprave, ugovor o smještaju zakljućen sa nadležnim Ministarstvom ili općinom, građevinska dozvola, potvrda od nadležnog organa općine da je podnesen zahtjev za legalizaciju bespravno izgrađene stambene jedinice, zahtjev upućen Općinskom sudu Travnik za pokretanje ostavinskog postupka vezanog za stambenu jedinicu koju koristi neko od zakonskih nasljednika. - dokaz o procentu invalidnosti. b) Dokumentacija koju pribavlja nadležna Služba za razvoj, privredu i vanprivredu po službenoj dužnosti - Općinska služba (evidencija o registraciji djelatnosti), - Centar za socijalni rad (evidencija korisnika), - Policijska uprava(evidencija vlasništva putničkog ili drugog motornog vozila), - JU Služba za zapošljavanje Kantona SBK (evidencija nezaposlenih lica) c) Lica koja podnose zahtjev za subvencioniranje grijanja dužna su pribaviti (originale ili ovjerene fotokopije dokumentacije iz tačke a) dokumentaciju iz tačke b) pribavlja nadležna općinska služba po službenoj dužnosti. IV- VISINA SUBVENCIJE Visina mjesečnog novčanog iznosa subvencije troškova grijanja se utvrđuje u iznosu od 50% za površinu stana od 45m2, za jednočlana domaćinstva, a razlika do 55 m2 plaćat će se u punom iznosu. Za svakog slijedećeg člana domaćinstva subvencija troškova grijanja se utvrđuje za 10 m2 dodatne površine (dvočlana domačinstva 55 m2, tročlana 65 m2, itd.). Sva lica koja su podnijela zahtjev za priznavanje prava subvencioniranja troškova grijanja po prvom obavještenju, nisu obavezni ponovno dostavljati prijave, jer će se iste smatrati uredno podnešenim i po ovom obavještenju.