Štampa
1 1 1 1 1
U proceduri odabira korisnika koji stiču pravo na subvencioniranje troškova grijanja po obavještenju građanima upućenom od strane Unis Energetike d.o.o. Sarajevo, Podružnica Travnik i načelnika općine Travnik, odabrani su slijedeći: K O R I S N I C I SUBVENCIJE GRIJANJA U GREJNOJ SEZONI 2008/2009 1. MAGLIĆ (Ređo) HASIB, 2. KOVAČEVIĆ (Martin) LUCA, 3. MATIĆ (Mato) IVO, 4. HODŽIĆ (Mehmed) FIKRET, 5. PROHAN (Mehmed) ELVIR. 6. GORAN (Salko) ZINETA, 7. MEŠKIN (Haso) IZA, 8. HRNJAK (Abdulah) MERSADA, 9. SALDUM (Alaga) HADŽIRA, 10. MEDUNIĆ (Ivo) RUDOLF, 11. MEŠIĆ (Fehima) JAKUB, 12. MEDIĆ (Niko) LJUBOMIR, 13. HRNJIĆ (Mustafa) HAKIJA, 14. ČOVIĆ (Slavko) JOSIP, 15. BODUL (Žarko) DRAGANA, 16. POPOVIĆ (Dušana) GORAN, 17. TERZIĆ (Muharem) ŠEHZADA, 18. TRAKO (Abudim) FIKRETA, 19. KOTLICA (Vojislav) BORKO, 20. HASANBAŠIĆ (Sulejman) ALMA, 21. DŽONLIĆ (Anto) LUCIJA, 22. BUZA (Vahid) NEDŽAD, 23. TINJIĆ (Jovo) MIRJANA, 24. ÐOGIĆ (Salih) EDHEM, 25. MARTINOVIĆ (Alija) EDINA, 26. SOLO (Fevzija) NAILA 27. RESANOVIĆ (Simo) DOBRILA, 28. KOVAČEVIĆ (Ređo) VEHID, 29. SEJDIĆ (Mihret) ALMA 30. MEHIĆ (Muharem) RUKIJA, 31. PRUŽAN (Asima) HAZIM, 32. VRSELJ (Ibrahim) ABDULAH 33. BEGOVAC (Saliha) MIRSAD, 34. MULAMUHIĆ (Bore) SMILJKA, 35. ROSIĆ (Hamid) AZIZ, 36. TAHIROVIĆ (Alija) RAZIJA, 37. BABANOVIĆ (Hadžo) HASAN, 38. FAZLIĆ (Mustafe) EŠREFA, 39. SULJEVIĆ (Avdo) SUVADA, 40. TRAKO (Safet) JASNA, 41. OMERČAUŠEVIĆ (Fuad) MIRSAD 42. MUSLIMOVIĆ (Salko) DŽEMILA, 43. REZDEUŠEK (Ferdo) NIKOLA, 44. DŽUKIĆ (Hazim) FENETA, 45. KRIŽAN (Ivica) LADISLAVA 46. ALIBAŠIĆ (Ešref) FATIMA