Stranka demokratske akcije

Stranka demokratske akcije
Admir Hadžiemrić
Kadir Selman
Ekrem Mrakić Predsjednik/ica Komisije
Odbor za društvene djelatnosti
Semidin Ramić Član/ica
Odbor za međunarodnu saradnju
Admir Smajić Član/ica
Normativno - pravni odbor
Sifet Melić Član/ica
Odbor za urbanizam i komunalne djelatnosti
Jasmin Sejdić Član/ica
Odbor za urbanizam i komunalne djelatnosti
Husein Kasumović
Senad Zahirović Komisija za izbor i imenovanje
Član/ica
Alma Zolota Član/ica
Odbor za privredu i ekonomsko-finansijske poslove
Alisa Hrnjić Islamović Član/ica
Odbor za društvene djelatnosti
Jakub Omerdić Zamjenik/ica predsjednika
Odbor za izbjeglice, raseljene osobe/lica i dijasporu
Fadil Dautović Komisija za izbor i imenovanje
Predsjednik/ica Komisije
Fadil Dautović Zamjenik/ica predsjednika
Odbor za sigurnost / bezbjednost