Odgovori na anonimne prijave

Nakon otvaranja kutije sa pristiglim prijavama konstatovano je da su pristigle dvije prijave sa istim sadržajem odnosno zahtjevom da se provjeri legalitet  gradnje ograde u Tim je donio zaključak da se prijava dostavi Službi za inspekcijski nadzor na dalje postupanje.

Nakon poduzimanja potrebnih radnji doneseno rješenje o uklanjanju ograde.

Detaljnije informacije mogu se dobiti u Službi za inspekcijski nadzor.